O výrube stromov a krovín na vlastnom pozemku

n 18.7.2014 9:17 - Veľký Krtíš

V predchádzajúcom vydaní Našich Noviniek sme priniesli informácie o novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 1. 1. 2014. Zaujímala nás tá časť zákona, ktorá ukladá vlastníkom stromov a krovín to, za akých podmienok musíme predložiť žiadosť na ich odstránenie z nášho alebo priľahlého pozemku. S otázkami na túto tému, ktorá určite zaujíma mnohých našich čitateľov, sme sa obrátili na Petra Kušíka z Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Je možné takýto výrub realizovať bez povolenia?

Zákon o ochrane prírody v prvom rade vlastníkovi pozemku ukladá, že sa má o dreviny na svojom pozemku starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať v dobrom zdravotnom stave. Ak však vznikne odôvodnená potreba, je možné dreviny aj vyrúbať a to buď so súhlasom orgánu ochrany prírody, alebo bez takéhoto súhlasu. Ak sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas, žiadateľ podá písomnú žiadosť tej obci v katastrálnom území, v ktorej dreviny rastú. Na základe podanej žiadosti s priloženými dokladmi, ktoré preukazujú vlastníctvo žiadateľa k pozemku, na ktorom dreviny rastú a po zaplatení správneho poplatku 10 eur (resp. 100 eur v prípade právnickej osoby) do obecnej pokladnice, začína správne konanie.

V odôvodnených prípadoch je jeho výsledkom rozhodnutie o súhlase na výrub konkrétnej dreviny. Ak sa dôvody uvedené v žiadosti pri obhliadke v rámci správneho konania nepotvrdia alebo nie sú splnené podmienky, ktoré stanovuje zákon o ochrane prírody, orgán ochrany prírody žiadosť zamietne a výrub nemožno uskutočniť. V niektorých presne stanovených prípadoch však možno uskutočniť výrub na vlastnom pozemku aj bez písomného súhlasu príslušnej obce. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje napríklad:
za hranicami zastavaného územia obce (tzv. extravilán) na stromy s obvodom kmeňa do 80cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², v rámci zastavaného územia obce (tzv. intravilán) na stromy s obvodom kmeňa do 40cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m², na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo v záhradách.

Je možné výrub vykonať, ak som si strom sám zasadil a je na mojom pozemku?


Zákon rieši ochranu drevín rovnako, bez ohľadu na to, kto stromy alebo kríky sadil. Veľmi zjednodušene povedané, ak vlastník na svojom pozemku mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený napr. ako trvalý trávnatý porast alebo orná pôda alebo ostatná plocha, chce vyrúbať strom s obvodom kmeňa 80cm a väčším, potrebuje na to písomný súhlas príslušnej obce. Ak drevina rastie v zastavanom území obce (intravilán), súhlas potrebuje už na strom s obvodom kmeňa od 40cm bez ohľadu na to, či ho vysadil on alebo niekto iný. Ak by sa však rozhodol, že potrebuje napr. odstrániť akékoľvek stromy zo svojich pozemkov vedených v katastri nehnuteľností ako ovocný sad alebo záhrada, súhlas orgánu ochrany prírody na to nepotrebuje.

Aké sankcie je možné udeliť za nedodržanie pravidiel stanovených zákonom o ochrane prírody?


V prípade, ak sa výrub dreviny uskutoční protiprávne, okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŽP) alebo slovenská inšpekcia ŽP tomu, kto vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo tomu, kto nepreukáže oprávnenie na výrub dreviny a pôvod prepravovaného dreva môže udeliť pokutu za priestupok podľa závažnosti protiprávneho konania až do výšky 9 958,17 eura a prepadnutie veci. Ak by takéto protiprávne konanie spáchal podnikateľ alebo právnická osoba, pokuta sa zvyšuje až do výšky 33 193,91 eura a prepadnutie veci je tiež aktuálne.

Kde je možné takýto priestupok nahlásiť?


Podozrenie zo spáchania priestupku je možné nahlásiť miestne príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo príslušnému obvodnému oddeleniu policajného zboru SR.

Text a foto: (es)