Viac foto v galérii

Miroslav Snopko: V MHD sa venujeme hlavne vzťahu vodič a cestujúci

n 12.7.2017 20:46 - Slovensko

V našej rubrike „Kto je kto“ Vám dnes predstavíme zaujímavú osobnosť z prostredia verejnej dopravy. Je ňou generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Banská Bystrica a.s. Ing. Miroslav Snopko.

MHD v Banskej Bystrici má takpovediac v malíčku a bol prakticky pri všetkých dôležitých krokoch, ktoré sa v tejto oblasti udiali v meste pod Urpínom. Preto sme sa s ním porozprávali na tému, v ktorej je naslovovzatým odborníkom.

Hovorí sa, že mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici, ktorú prevádzkuje Vaša spoločnosť DPMBB a.s., patrí medzi najekologickejšie nielen na Slovensku, ale dokonca v strednej Európe. Prečo?

Áno, je pravdou, že v čase komplexnej obnovy vozidlového parku trolejbusov v roku 2011 a čiastočne v roku 2015 mala naša spoločnosť, čo sa týka vekovej štruktúry, určite jeden z najmodernejších, ak nie najmodernejší vozový park v rámci Slovenska, Čiech a krajín strednej Európy.

Prakticky bola obmenená celá turnusová potreba vozidiel. Ale doba ide rýchlo vpred a je nutné tento trend a výsledky ďalej minimálne udržiavať, ale aj rozvíjať ďalšou modernizáciou. Nielen vozidlového parku, ale aj celkovej infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy.

Ako teda vyzerá vozový park Dopravného podniku mesta Banská Bystrica?

V súčasnej dobe disponujeme 20 ks 12 m nízkopodlažných trolejbusov Škoda Tr 30 SOR, 3 ks 18 m nízkopodlažných trolejbusov Škoda TR 31 SOR, 3 ks trolejbusov Škoda TR 14, 6 ks trolejbusov Škoda TR 15. Ďalej vlastníme 8 ks záložných autobusov pre výkon MHD, 2 ks minibusov pre zmluvnú prepravu a pomocné prepravy a turistický vláčik PRETÓRIUM.

Je obdivuhodné, že ste dokázali vymeniť staré autobusy a trolejbusy z eurofondov bez záťaže rozpočtu mesta. O aký objem financií išlo?

Je to naozaj úspech a myslím si, že je čím sa v tomto smere pochváliť. Naša spoločnosť bola úspešná v dvoch projektoch. Obidva projekty boli spolufinancované z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Cieľom bolo zlepšenie stavu životného prostredia, čo je hlavne v Banskej Bystrici stále aktuálna téma.

V prvom sa jednalo o náhradu autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou a to v celkových nákladoch v hodnote 7 802 017 Eur. V druhom išlo o zvýšenie podielu trolejbusovej dopravy v meste Banská Bystrica a celkové náklady predstavovali sumu 2 085 000 Eur. Znížili sme tým potrebu navýšenia rozpočtu mesta na obnovu vozidlového parku za uvedené obdobie skoro o 10 mil. Eur.

Ako pomohol Vašej spoločnosti vstup strategického akcionára SAD Zvolen s 51 – percentným navýšením podielu v roku 2010, keď mestu zostalo 49 percent?

Každá zmena a je treba zdôrazniť, že vstup strategického akcionára SAD Zvolen, a.s. do Dopravného podniku Mesta Banská Bystrica bol výraznou zmenou, prináša so sebou rôzne názory, či už zamestnancov spoločnosti, riadiacich pracovníkov ale aj našich klientov, t.j. cestujúcej verejnosti.

Napriek rôznym reakciám, je jednoznačné, že vstup tak silného akcionára, akým SAD Zvolen a.s. je v súčasnej dobe na trhu dopravcov v rámci Slovenskej republiky, bol pre našu spoločnosť výrazne stabilizujúcim a hlavne zásadne ovplyvnil možnosti ďalšieho rozvoja.

V neposlednom rade tiež ukončil určité nestabilné obdobie tzv. vojny dopravcov v MHD v Banskej Bystrici. Z môjho pohľadu teda môžem hodnotiť uvedený vstup akcionára len ako pozitívny.

Ako hodnotia činnosť a napokon aj Vašu prácu obaja akcionári a na druhej strane ako sa pozeráte na ich prístup k spoločnosti z hľadiska vedenia DPMBB a.s.?

To hodnotenie mojej činnosti je samozrejme na oboch akcionároch ale asi to, že pracujem ako riaditeľ spoločnosti už 11 rokov je tak trošku aj výsledkom práce mojej ako aj mojich spolupracovníkov.

Boli časy, keď MHD bola pod paľbou kritiky, mesto uvažovalo o zrušení nákladnej trolejbusovej dopravy a jej nahradení autobusovou, k čomu napokon nedošlo. Ako ste to videli vtedy?

Boli to naozaj ťažké časy. Na jednej strane boli jasné ekonomické argumenty objednávateľa výkonov vo verejnom záujme, t.j. Mesta BB, ktoré hovorili v neprospech trolejbusov, či už sa jednalo o zastaraný vozidlový park, infraštruktúru, či problematické majetkové pomery (v uvedenom období boli traja vlastníci trolejbusovej dráhy a vozidiel) a na druhej strane stála vízia, že trolejbusy sú a môžu byť ako ekologicky čistý systém dopravy aj v budúcnosti nosnou časťou dopravného systému v rámci mesta Banská Bystrica.

Ako účastník tzv. „poslednej jazdy trolejbusu v Banskej Bystrici“ dňa 31. 12. 2005 som vyjadril názor, že stále dúfam, že napokon zvíťazí zdravý rozum a prevádzka trolejbusov bude obnovená. Tento cieľ sme napokon koncom roku 2007 dosiahli a prevádzka trolejbusov bola obnovená.

Zároveň si myslím, že sme postupne dokázali, že uvedený typ dopravy má v našom meste svoj význam a že práve tento ekologicky čistý systém dopravy má stále aj veľkú budúcnosť.

Aký je rozdiel v prevádzkovaní trolejbusov a autobusov pre danej dĺžke trás v Banskej Bystrici?

V súčasnej dobe vykonávajú trolejbusy v Banskej Bystrici cca jednu tretinu z celkových kilometrických výkonov. Prevádzkuje sa 8 trolejbusových liniek, pričom sa ročne prepraví cca 4 200 000 osôb a vykoná cca 1 115 000 km.

V záujme Vašej spoločnosti i mesta je, aby občania a návštevníci mesta využívali ekologickú MHD spolu s nemotorovými druhmi dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy, čo súvisí aj s parkovacími kapacitami v centre. Čo preto robíte?

V zásade sa jedná o určitý komplex činností, ktoré by mohli a hlavne mali jednak udržať už existujúcich klientov ale hlavne presvedčiť nových, že využívanie služieb MHD môže byť pre nich jednak ekonomicky, ako aj časovo výhodné.

Verejnosti chceme ponúkať:

- moderné, ekologické, čisté nízkopodlažné vozidlá. V tomto smere si myslím, že sa za posledné obdobie urobil najväčší pokrok.
- jednoduchý a zrozumiteľný tarifný systém s ekonomicky prijateľnými cenami cestovného. Tu samozrejme vstupuje ako cenový orgán objednávateľ služieb Mesto Banská Bystrica. Je nutné však zdôrazniť, že sa ceny cestovného napriek zvyšujúcim sa nákladom nemenili už od začiatku roku 2014. V tejto oblasti sa chceme pri udržaní cien cestovného zamerať hlavne na možnosti jednoduchšieho a hlavne rýchlejšieho tarifného vybavenia cestujúcich a to aj formou zaplatenia cestovného prostredníctvom bankovej karty.
- dostatočnú ponuku spojov s intervalovým cestovným poriadkom na hlavných nosných linkách. V tejto oblasti vidíme ešte určité možnosti a rezervy a aj v spolupráci s dopravnou komisiou mesta BB sa pripravujú určité zmeny, ktoré by mali priniesť zvýšenie kvality ponúkaných spojov.

Po minulých občas aj turbulentných časoch sa zdá, že občania sú spokojní so stavom MHD v meste, ale aké aktuálne problémy riešite?

Čiastočne som odpovedal už v predchádzajúcej otázke. Ale určite sa neustále venujeme hlavne problematike vzťahu – vodič a cestujúci. Ak ste vyslovili presvedčenie, že občania sú spokojní so stavom MHD, čo ma osobne veľmi teší, tak tu pociťujeme a riešime od cestujúcich asi najviac podnetov, hoci aj v tejto oblasti nastal podľa nás výraznejší pokrok.

A aké sú najbližšie plány DPMBB a.s. v oblasti MHD máte, prípadne aké novinky chystáte pre cestujúcich?

Naša spoločnosť plánuje nákup dvoch nízkopodlažných trolejbusov SOR TNB 12 s pomocnými trakčnými batériami.

Trolejbusy s pomocnými trakčnými batériami zabezpečia efektívnejšiu dopravnú obslužnosť na miesta, kde ju tradičný trolejbus poháňaný energiou z trakčného vedenia nemôže zabezpečiť a kde budovanie zariadení elektrickej trakcie by bolo technicky, resp. finančne náročné. Ide o vozidlá vybavené trakčnými batériami a k tomu príslušnou technológiou, ktorá umožňuje trolejbusu plánovaný dojazd až 15 km bez použitia trolejbusového trakčného vedenia.

Uvedené výhody umožnia cestujúcim v Banskej Bystrici v tomto prípade napr. priame prepojenie bez prestupu prostredníctvom trolejbusov do Kremničky, krematória a Rakytoviec.

Neskôr sa počíta s možným prepojením sídliska Podlavice, niektorých ulíc na sídlisku Fončorda (ul. THK, Mládežnícka atď.) Potešujúcou novinkou pre cestujúcich bude aj skutočnosť, že trolejbusy budú vybavené mimo štandardných odbavovacích a informačných systémov aj štyrmi USB nabíjačkami pre mobilné telefóny.

Zároveň budú už tieto vozidlá v záujme zabezpečenia bezpečnosti vybavené ako prvé v Banskej Bystrici najmodernejším kamerovým systémom.

Kvôli výstavbe novej autobusovej stanice ste v roku 2015 vybudovali dočasnú na Mičinskej. Čo bude s týmto priestorom po septembri, kedy má začať fungovať nový terminál dopravno - obchodného centra?

Priestor má naša spoločnosť prenajatý len na dobu realizácie nového terminálu. Naše zariadenia budú z uvedeného priestoru demontované a odvezené. Predpokladám, že uvedený priestor môže v budúcnosti plniť obdobnú funkciu ako pred vybudovaním dočasnej autobusovej stanice a to ako odstavná plocha.

Budú na novej autobusovej stanici aj zastávky MHD?

Áno, v projekte nového terminálu je naplánovaná aj zastávka MHD.

Aký je Váš názor na zavedenie integrovanej dopravy v našom kraji vrátane MHD v Banskej Bystrici?

O uvedenom sa už dosť veľa hovorilo, ale zatiaľ menej vykonalo. I keď v určitých náznakoch tu sú určité princípy integrovanej dopravy už zavedené.

Po skúsenostiach z iných miest, ktoré sa problematikou zaoberali už skôr vidieť výrazné prínosy napr. v Brne ale aj určité problémy napr. v Bratislave, napriek tomu, že sa príprave na uvedený projekt venovala dosť dlhý čas.

Integrácia dopravy v našom kraji je určite nevyhnutnosťou a jedným z možných pozitívnych signálov pre cestujúcu verejnosť i pre väčšie využívanie hromadnej dopravy.

Ja verím, že naozaj v krátkom čase budete počuť a hlavne vnímať kroky, ktoré budú viesť k funkčnému a spoľahlivému integrovanému systému, ktorý bude uspokojovať cestujúcu verejnosť ako aj subjekty poskytujúce služby, ktoré budú v systéme zahrnuté.

Riaditeľom DPMBB a.s. ste už 11 rokov, baví Vás stále táto nepochybne náročná a zodpovedná práca a čo všetko to obnáša?

V oblasti poskytovania služieb v doprave robím už skoro 27 rokov, vlastne od ukončenia štúdia na VŠ dopravnej v Žiline. Začínal som ako opravár v dielni a postupne som cez rôzne menšie a väčšie riadiace funkcie prešiel až k práci riaditeľa DPMBB.

Možno preto, že som prešiel vlastne celým spektrom povolaní v tejto oblasti, táto práca ma stále baví a napĺňa. Hlavne asi preto, že je to v drvivej väčšine práca s ľuďmi. A s ľuďmi je práca ťažká, ale aj krásna.

A čo Vaše súkromie a rodina?

Som ženatý 25 rokov. Mám 22 – ročného rokov syna, je študentom informatiky na UMB, dcéra 16 rokov a študuje na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Nájdete si čas aj na svoje záľuby či koníčky?

Ak nejaký čas zostane, tak len relax doma s prácou na záhradke, kde mi robia spoločnosť domáci mazlíčkovia psík Joey a mačka Zuriel.

Redakcia Naše Novinky ďakuje za rozhovor.