Viac foto v galérii

Miriam Lapuníková: Byť riaditeľkou Rooseveltky je veľká výzva i zodpovednosť

n 16.5.2017 15:48 - Banskobystrický kraj

V našej rubrike „Kto je kto“ Vám tentokrát predstavíme ďalšiu osobnosť nášho regiónu. Je ňou riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ing. Miriam Lapníkovou, MBA. Viac o vnútorných pomeroch v nemocnici a svojej práci  Vám prezradí v nasledujúcom rozhovore.

Pani riaditeľka, do funkcie štatutárky fakultnej nemocnice ste sa dostali na základe víťazného konkurzu dostali ako ekonómka v roku 2015. Bývalo zvykom, že nemocnice v minulosti viedol lekár, teraz sa presadzujú skôr manažéri, prečo?

V nemocnici pracujem od januára 2005, najskôr na pozícii referenta učtárne, neskôr ako jej vedúca. V roku 2010 som sa stala ekonomickou námestníčkou a od roka 2014 zastávam post riaditeľky. Som veľmi vďačná, že som mohla prejsť všetkými pozíciami, pretože lepšiu školu si ani neviem predstaviť.

Od začiatku môjho pôsobenia v nemocnici sa snažíme tvoriť a optimalizovať procesy, ale aj logistiku a to sme ani zďaleka ešte nezrealizovali všetky naše plány. Musím povedať, že ja osobne som sa veľmi veľa naučila od mojich kolegov lekárov.

Som toho názoru, že nemocnicu by mal viesť tím ľudí s medicínskym a ekonomickým vzdelaním, ktorých predispozíciou by mala byť v prvom rade „otvorená myseľ“, teda je úplne jedno, či je to lekár alebo ekonóm, áno mal by byť manažér.

Rooseveltka má historicky prvú ženu - riaditeľku, ktorá sa ujala funkcie v pomerne mladom veku, čo to pre Vás znamená?

V prvom rade to je veľmi veľká výzva a osobne vnímam aj veľkú zodpovednosť, ktorá s touto funkciou bytostne súvisí. Myslím, že ženský element, ktorý v sebe prirodzene mám, mi umožňuje nahliadať na veci trochu inak.

Riadiť takýto kolos musí byť veľmi náročná a zodpovedná práca, ako to zvládate?

Priznám sa, sedieť za vrchom stola vie byť poriadne náročné a človek sa občas aj „zapotí“. Manažérska práca je vždy práca s ľuďmi a preto je o to náročnejšia. Z povahy zdravotníctva ako odboru vyplýva, že ľudia sú pri riešení svojich problémov citlivejší a tým, že ich niečo trápi, na podnety reagujú emotívnejšie.

Ako komunikujete s lekármi?

Intenzívne (úsmev), vážne aj s humorom… Našou snahou, ako vedenia, je komunikovať so všetkými zamestnancami veľmi intenzívne. Keďže každá problematika podlieha subjektívnemu vnímaniu skutočnosti zo strany každého jednotlivca, je často potrebná veľká miera trpezlivosti a nadhľadu, aby diskutované témy dostali ten správny rozmer, pomenovanie a aby sa dosiahla najprijateľnejšia miera zhody.

Rooseveltka v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR ako prvá na Slovensku spustila projekt Otvorená nemocnica. Aké sú Vaše skúsenosti s jeho napĺňaním a aké ohlasy má u pacientov či návštevníkov?

V zásade na tento projekt nie je možné dostať reálnu spätnú väzbu jednak preto, že to nie je záležitosť, ktorú vie pacient, v tomto prípade laická verejnosť, pocítiť na vlastnej koži. Aj preto teraz budem kritická, že médiá by to zaujímalo, len keby to bolo spojené s negatívnou publicitou. Iba málokedy je prezentovaná pozitívna aktivita, čo vyhodnocujem ako silné negatívum žurnalistiky.

Z toho následne plynú aj negatívne nálady v spoločnosti ako takej. Ale ak sa vrátim k otvorenej nemocnici, tak našu snahu ocenil tretí sektor, kedy sme boli v roku 2016 vyhodnotení ako najtransparentnejšia nemocnica. Zároveň mi ostáva len dúfať, že sa nám tento titul podarí udržať aj naďalej.

O Vašej a vlastne aj našej nemocnici sa hovorí, že je najväčším zamestnávateľom v kraji, koľko máte zamestnancov a aké je ich rozvrstvenie?

Zamestnávame k 31. 3. 2017 celkom 2.195 zamestnancov. Z toho je 1.771 t.j. 80% žien a vo veku do 50 rokov z celkového počtu zamestnancov je 47%. Máme 396 lekárov, iných zdravotníckych zamestnancov je 36 (VŠ – nelekárov), ako stredný zdravotnícky personál pracuje 1.229 ľudí. Administratívnu činnosť zabezpečuje 168 zamestnancov a v rámci robotníckych profesií zamestnávame 366 zamestnancov.

Preberali ste nemocnicu v zložitej ekonomickej situácii, čo je na Slovensku normálne, ako to vyzerá s jej zadlženosťou po dvoch rokoch?

Už som spomínala, že v nemocnici pôsobím trinásty rok. Musím povedať, že ekonomická situácia sa určite zlepšuje, avšak veľmi, veľmi pomaly.

Neustále pracujeme na optimalizácii procesov a snažíme sa implementovať kontrolingové a kontrolné mechanizmy naprieč spektrom všetkých činností, hlavne v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Viete, nie som si celkom istá, či je našim jediným cieľom, aby bola koncová nemocnica nášho typu zisková.

Samozrejme, efektívne nakladanie s disponibilnými zdrojmi je základnou podmienkou, avšak sa pýtam, či máme prestať liečiť pacientov, ak dopredu vieme, že zdravotná poisťovňa zdravotnú starostlivosť nezaplatí v plnom rozsahu alebo či je podľa občanov v poriadku, ak zdravotná poisťovňa uplatňuje napríklad degres (kráti platby z titulu prečerpania limitu) a následne z prostriedkov verejného zdravotného poistenia dosahuje zisk?

Myslím, že toto sú úplne legitímne otázky, na ktoré je potrebné hľadať systémové odpovede.

Naše zdravotníctvo rieši množstvo problémov, jedným z nich sú platy lekárov a sestier. Ako ste sa vysporiadali s touto dilemou v Rooseveltke?

V prvom rade si nemyslím, že mzdy zamestnancov v zdravotníctve by mali byť regulované a ešte odstupňované podľa počtu odpracovaných rokov. Nakoľko nemáme dostatok voľných finančných zdrojov, nevieme zamestnancov potom finančne diferencovať.

Keďže panuje názor, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali byť efektívny ako súkromná sféra, potom musím zároveň dodať, že nepoznám súkromnú firmu, v ktorej by boli mzdy určené zákonom, diferencované podľa počtu odpracovaných rokov a ešte by zamestnávateľ nemohol odmeňovať zamestnancov podľa ich schopností a produktivity.

Pre svojich zamestnancov ste zriadili nemocničnú škôlku a posilňovňu, aké sociálne benefity ešte dostávajú od svojho zamestnávateľa?

Zamestnanci sú pre nás kľúčoví, preto sa stále snažíme vytvárať pre nich podmienky na regeneráciu. V rámci zdrojov sociálneho fondu sme zabezpečili, okrem uvedených, aj možnosť cvičenia jógy, pilates a jumping.

Súčasťou snahy o umožnenie regenerácie zamestnancov príjemným a žiadaným spôsobom je už spomínané zazmluvnenie posilňovne viac-menej v neobmedzenom režime a veľmi komfortne vymedzeného času na krytej plavárni s možnosťou vstupu počas celej jej prevádzkovej doby.

Štvrťročne si zamestnanci preberajú relax kupóny, ktoré je možné využiť podľa individuálnych preferencií. Ako moju srdcovú záležitosť vnímam zriadenie škôlky pre deti zamestnancov, ktorú by sme tento rok chceli ešte obohatiť a pripraviť tak deťom do septembra darček v podobe telocvične.

Najväčším bohatstvom každej nemocnice sú špičkoví lekári a kvalitný personál. Zdobia tieto atribúty aj Rooseveltovu nemocnicu?

Bezpochyby, kvalitný personál naprieč celým spektrom odborností, je našou silnou stránkou. Myslím, že sa našim zamestnancom snažíme spoločne vytvárať priestor pre sebarealizáciu a rozvoj. Ja som hrdá na to, že môžem pracovať v Rooseveltovej nemocnici.

Ako funguje Vaša spolupráca so Slovenskou zdravotníckou univerzitou?

Na jednotku. Veľa našich odborne erudovaných zamestnancov sa podieľa na výchove nových odborníkov výučbou na FZ SZU v Banskej Bystrici, prednáškovou činnosťou a organizovaním odborných podujatí pre rôzne zdravotnícke profesie.

Naši lekári v spolupráci so SZU organizujú kurzy, školiace miesta a výučbu či doškoľovanie celého spektra zdravotníkov, či budúcich zdravotníkov - lekárov, zdravotných sestier, zdravotníckych asistentov, fyzioterapeutov, záchranárov…

A so zdravotnými poisťovňami pri preplácaní výkonov?

Tak to je už horšie aj vzhľadom na objem zdrojov, ktoré sú v systéme. Viete, zdravotníctvo u nás nefunguje ako klasický trh, pretože zjednodušene povedané, ten kto objednáva službu pre svojho klienta (poisťovňa pre pacienta), je zároveň aj cenotvorca, ktorý kontrahuje poskytovateľa služby a navyše v podstate len prerozdeľuje „dane“ a na tom všetkom ešte aj zarába, nakoľko mu nik a nič neukladá aby rozdelil celú sumu, ktorú vyberie.

Dnes sú v Banskej Bystrici bežnou praxou robotické operácie, v ktorých ste jedným z lídrov na Slovensku. Koľko takýchto operácií na jednotlivých oddeleniach vykonáte ročne a ako sa k nim pacienti vlastne dostanú?

Robotické operácie predstavujú veľký benefit pre pacienta, sú menej invazívne, teda šetrnejšie a skracujú dobu rekonvalescencie. Túto službu poskytujeme pri vybraných diagnózach na urológii, chirurgii, gynekológii a otorinolaringológii. Celkovo sme za rok 2016 urobili 361 roboticky asistovaných operácií.

Celkový počet robotických výkonov vo všetkých odbornostiach je takmer 1.500.

Ako využívajú pacienti možnosť výberu svojho lekára?

Pacienti, ale aj lekári, si ešte stále na túto službu úplne nezvykli. Najviac je využívaná na urológii, gynekológii a v cievnej chirurgii.

Ešte v roku 2011 sa v Rooseveltke zrušilo geriatrické oddelenie, čo podľa odborníkov nebol práve najšťastnejší krok. Aké možností majú dnes geriatrickí pacienti z Banskej Bystrice a z okolia?

Opätovne ste si vybrali dosť náročnú tému, ktorá má veľmi široký kontext. V prvom rade by som chcela uviesť, že atestovaných odborníkov v odbore geriatria je ako šafránu, následne je potrebné dodať, že starostlivosť o geriatrického pacienta sa úzko prelína so sférou sociálnych služieb, pričom v praxi nie je dostatočne vybudovaná sieť starostlivosti o takto definovaného klienta.

Táto sféra úzko súvisí s demografickým vývojom, teda je najvyšší čas, aby sa sociálna a zdravotná politika štátu začala orientovať aj týmto smerom. Zároveň tu nemocnica naráža na obchodnú politiku zdravotných poisťovní podmienenú ich voľnými zdrojmi, čo znamená, že aj keby sme mali odborne kvalifikovaný personál, nie je vôbec isté, či by nám tieto služby poisťovňa zazmluvnila.

Jednotlivé objekty fakultnej nemocnice už majú svoje roky, viaceré prešli postupnou rekonštrukciou a modernizáciou. Aké investície plánujete v najbližšom období?

Musím povedať, že máme veľké plány. Toho času finišujeme s rekonštrukciou KAIM (Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU) a tento rok budeme pracovať aj na rekonštrukcii nultého poschodia v monoblokoch a vybudovaní edukačného centra pre zamestnancov, ako aj externých školencov.

Intenzívne sa pripravujeme na komplexnú rekonštrukciu nemocnice, čo by bolo veľkou pridanou hodnotou pre pacientov, ale aj zamestnancov. Rooseveltova nemocnica si to zaslúži.

Redakcia Naše Novinky ďakuje za rozhovor.

foto: archív ML

Rozhovor je súčasťou vydania regionálneho dvojtýždenníka Naše Novinky Banská Bystrica, ktoré si môžete prečítať TU.