Stále máte doma jediný smetný kôš? Čoskoro sa to zmení

n 1.7.2016 9:01 - Trnava

Novela zákona, vstupujúca do platnosti,  kladie väčšie nároky na separovanie odpadu. Čo sa po 1. júli zmení pre bežných obyvateľov mesta?

Mesto Trnava, na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva, prijalo novelizované Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje spôsob nakladania s odpadmi na území mesta. Týmto krokom zapracovalo novelizáciu Zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z.z. aj do mestských noriem. Po 1. júli tak príde v meste k viacerým zmenám.   

Trnava zapracovala „zelené normy“

Zmyslom novelizácie zákona bolo odbremenenie životného prostredia od negatívnych vplyvov narastajúcej masy odpadu a podporenie zodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom, ktoré je dané legislatívnymi normami Európskej únie.

Úplnou novinkou je povinné zavádzanie separovaného zberu bioodpadu (kuchynského odpadu z domácností a záhrad), ktorý sa doposiaľ riešil len na úrovni nakladania s bioodpadom verejných priestranstiev, či v rámci zástavby rodinných domov (orezy stromov, tráva atď.).

Kompostavať sa bude aj na sídliskách

Čoskoro tak v meste pribudnú nové zberné nádoby určené na kompostovanie. Pilotne by mali byť osadené v rámci sídliska Linčianska, kde sa budú ako prvé osádzať aj polozapustené veľkokapacitné zberné nádoby. V ďalšej fáze sa počíta s ich osádzaným najmä v rámci zón rodinných domov, ale nájdeme ich aj na sídliskách.

Mesto Trnava sa tiež uchádzať o dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia v celkovej sume 439 077 eur, na ktorej sa bude zo svojho rozpočtu podieľať, v rámci spoluúčasti, 5%, teda sumou cca 21 954 eur.

Dotáciu mesto plánuje využiť na nákup zberných nádob, ktoré budú zahŕňať aj zásobníky na kompostovanie pre domácnosti a vozidlá zabezpečujúce odvoz tohto typu odpadu.

Kuchynský odpad z domácností, ktorý dnes predstavuje cca 30% komunálneho odpadu, už po 1. júli nebude možné skládkovať, preto je nákup takýchto nádob pre mesto nutnosťou. Prioritne budú nimi opatrené cintoríny, rodinné domy (uvažuje sa tu o zakúpení 5 000 nádob) a následne aj sídliská, z ktorých prvenstvo získa už spomínaná sídlisko Linčianska.

Mesto bude odbremenené o výdavky za separovaný odpad

Novela zákona však znamená aj prínos pre mesto, ktoré odbremení o časti nákladov súvisiacich so zberom, triedením a likvidáciou odpadu. Tie v minulosti tvorili mínusové položky v hospodárení. Avšak len za predpokladu, že bude k separovaniu odpadu zodpovedne pristupovať aj verejnosť.

Zákon totiž kladie väčšiu zodpovednosť za nakladanie s odpadmi nielen na výrobcov (prostredníctvom prispievania do Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá bude hradiť náklady spojené s odvozom a triedením separovaného odpadu), ale aj na samotnú verejnosť. Ona rozhodne, kto výdavky za odpad v konečnom dôsledku zaplatí.

Priestupcom hrozia pokuty

Práve od dnešného dňa je totiž viac než potrebné zodpovedné triedenie odpadu zo strany verejnosti. Ich uvedomelosť bude zo strany mesta podporená aj tým, že pravdepodobne v blízkej dobe vzrastie počet fotopascí, zrenovuje sa kamerový systém mesta a polícia bude dbať na dodržiavanie tohto VZN pod hrozbou pokuty až do výšky 1 500 eur.  

Priestupkom je v tomto prípade napr. uloženie odpadu na iné miesto, než je určené mestom, uloženie iného odpadu do nádoby na triedený zber, ktorý tam nepatrí, odhadzovanie pneumatík a stavebného odpadu na tzv. „divoké skládky“. Práve zvýšená kontrola má predísť ich vytváraniu a rozširovaniu.

Separovanie sa odteraz oplatí pre mestá viac

Dôvodom toho je aj fakt, že v prípade, že je separovaný odpad v 20% znehodnotený (teda ak je kontaminovaný bežným komunálnym odpadom), náklady na jeho odvoz a zneškodnenie (ako bežného komunálneho odpadu) bude musieť znášať mesto.

A za to si v konečno dôsledku môžeme priplatiť aj mi formou zvýšenia poplatkov za odpad,, ktoré sa dnes pohybujú na spodných hraniciach sadzby. Okrem toho je každé zbytočné mrhanie zdrojmi mesta skutočne povážlivým hrdinstvom, za ktoré si priplatíme všetci zo svojich daní.

Stavebného odpadu sa zbavíme inak

Od 1. júla teda budeme musieť definitívne počítať s tým, že sa už svojho drobného stavebného odpadu nezbavíme zdarma na miestnych zberných dvoroch, ale len za poplatok na miestnej skládke na Zavarskej ceste.

Avšak, najmä v preklenovacej fáze, chce Mesto Trnava vyjsť svojim občanom v ústrety tým, že pripustí uloženie menšieho objemu stavebného odpadu v zberných dvoroch (napr. odpadu po rekonštrukcii kúpeľne atď.). Poplatok za jeho odber bude predstavovať 0,02 eura za kg, teda 20 eur za tonu. Dôležité však je, aby bol vytriedený na jednotlivé zložky.

To, ako bude určovaná váha odpadu, je zatiaľ v štádiu zvažovania. Mesto má v tomto prípade možnosť využiť vypracované tabuľky, požiadať tých, čo odpad privážajú, aby si ho predtým prevážili, prípadne zakúpiť váhy na niektoré zo zberných dvorov. Ako bude vyzerať realita je však zatiaľ ešte otázne.

Pneumatiky už do zberných dvorov nepatria

Tiež budeme musieť počítať s tým, že sa už nezbavíme pneumatík na zberných dvoroch. Tie budú mať od 1. júla zákaz ich odoberať. Naopak, povinnosť prevziať ich majú od tohto termínu predajcovia pneumatík, prípadne autoservisy, ktoré ich budú musieť prevziať bezplatne. Podobne, ako to dnes funguje s liekmi po záruke.

V tomto prípade je potrebné uvedomiť si, že ak prinesiete opotrebované pneumatiky pred bránu zberného dvora, dopúšťate sa tým priestupku a hrozí vám pokuta. Odložené pneumatiky sa do zberného dvora v žiadnom prípade nedostanú, inak by bol porušený zákon.

Odpadu sa zbavíte len predpísaným spôsobom

Po novom môžete odviesť odpad z elektroniky jej predajcom, prípadne by ju mali od vás bezplatne prevziať už pri samotnej kúpe nového tovaru (napr. odobratie starej chladničky pri kúpe novej). Avšak stále platí aj pravidlo, že svoj elektro odpad môžete odovzdať v zberných dvoroch.

V zmysle platného VZN Mesto Trnava zároveň zakazuje odovzdávať papier, plasty, kovy, sklo, elektro odpad, prípadne použitý olej iným subjektom než tým, ktorý majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Aj takto chce mesto zabojovať proti pouličnému zbieraniu odpadu (najmä kovov), avšak dotýka sa to aj tých firiem, ktoré vám ponúkajú odkúpenie použitého kuchynského oleja, prípadne výmenu nazbieraného papiera za toaletný papier. Ak tento fakt opomeniete, vystavíte sa riziku zinkasovania pokuty, ktorá môže byť minimálne vo výške 33 eur.

Trnavčania využívajú najviac zberných dvorov na Slovensku

Priestor na bezplatné uloženie vášho odpadu (okrem separovaného a komunálneho) stále nájdete na zberných dvoroch, ktorých je v Trnave, v porovnaní s inými mestami na Slovensku skutočne rekordný počet (pre porovnanie, Bratislava si vystačí s dvoma zbernými dvormi). Ich adresy by ste si mali odteraz dôkladne zapamätať. Navštíviť ich môžete na týchto miestach:

Mikovíniho ulica- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

Tajovského ulica- pondelok až piatok 14:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 18:00 hod.), v sobotu 8:00- 13:00 hod. (apríl až október 8:00- 13:00 hod.)

Sasinkova ulica- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

Ulica A. Kmeťa- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

Cukrová ulica- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

Bottova ulica- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

Modranka- Sereďská ulica- pondelok až piatok 12:00- 18:00 hod. (v mesiacoch apríl až október 13:00- 19:00 hod.), v sobotu 8:00- 18:00 hod. (apríl až október 9:00- 19:00 hod.)

 

Text a foto: Adriána Kondlová