Poslanci budú schvaľovať zmenu rozpočtu

n 28.6.2016 13:00 - Banská Bystrica

V programe dnešného mestského zastupiteľstva je aj návrh na tretiu zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016. Jeho súčasťou je aj navýšenie výdavkov na kúpu budov.

K objemovo najvýznamnejšej zmene programového rozpočtu č. 3 patri navrhované navýšenie výdavkov na obstaranie budov  pre Správu a evidenciu nehnuteľného majetku vo výške 3,050 milióna eur na prípadnú kúpu objektu bývalého Domu kultúry.

Mesto zvažuje vytvorenie nového kultúrneho stánku mesta. Navrhované krytie tejto investície je z úverových zdrojov,  čomu zodpovedá navýšenie príjmov finančných operácií.

Druhé kolo dražby bolo úspešné

O možnosti odkúpenia budovy bývalého Domu kultúry už rokoval primátor mesta s jednotlivými poslaneckými klubmi. Ako je známe, koncom januára sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici konalo 2. kolo dražby tohto opusteného objektu.

Podmienkou bolo najnižšie podanie znížené zo 6 miliónov na 4,5 milióna eur, so zábezpekou 40 000 eur. Podľa Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. so sídlom v Košiciach bolo toto kolo dražby úspešné, čo nám potvrdil aj zástupca doterajšieho vlastníka Zvolenská investičná, s.r.o. Záložnými veriteľmi sú Waldviertler Sparkasse Bank AG, Mesto Banská Bystrica a Daňový úrad.

Vybudovanie multifunkčného stánku

Nevedno však, za akú sumu bol objekt vydražený, ani či po priklepnutí bola uhradená kúpna cena, pretože nedošlo k zmene pôvodného vlastníka nehnuteľnosti v katastri.

Faktom je, že mesto Banská Bystrica verejne deklarovalo záujem o vybudovanie kvalitného multifunkčného stánku s moderným vybavením a dostatočnou kapacitou umožňujúcou usporadúvať aj veľké kultúrne, športové či spoločenské podujatia. To by mohla spĺňať aj rekonštrukcia bývalého Domu kultúry.

Možnosti rozpočtu

„Suma 6 miliónov eur je vysoká. Momentálne presahuje možnosti, ktoré dáva mestský rozpočet. Myslím si, že Dom kultúry by si zaslúžil, aby bol vo vlastníctve mesta. Je to však v tejto chvíli hypotetická otázka, musíme to citlivo posúdiť a prijať nejaké riešenie,“ povedal primátor Ján Nosko pred prvým kolom dražby.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál na schválenie. Mestská rada ho prerokovala, ale k samotnému bodu neprijala uznesenie.

Presun 885 000 eur na výdavky

Okrem tejto najväčšej zmeny rozpočtu dochádza z titulu legislatívy k presunu sumy 885 000 eur z bežných a kapitálových výdavkov do finančných operácií.

Výdavky sa týkajú ročných splátok dlhodobých záväzkov za projekt výstavby a obnovy miestnych komunikácií, obnovu povrchu zeleného asfaltu na Námestí, úpravu a dobudovanie MK Graniar – Školská ulica – Graniar B a splátok na most v Priemyselnom parku, ktoré sa od roku 2016 sledujú ako bankové úvery.

Úverový typ financovania

V súvislosti s potrebou zabezpečenia financovania projektu Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy na Tatranskej ulici dochádza k zvýšeniu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 593 000 eur.

Podobne ako v prípade Domu kultúry, zdroje financovania akcie by mali byť úverového typu.

Zvýšenie nedaňových príjmov

Z titulu preplatkov za dodávku tepla do základných škôl za rok 2015 zvyšujú sa bežné nedaňové príjmy o sumu 204 000 eur. Uvedené príjmy budú použité na úhradu prípadných nedoplatkov a vyčíslených úspor za teplo v roku 2015.

Schválením tretej zmeny programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2016 dôjde k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu o 3,99 milióna € a výdavkovej časti o rovnakú sumu, takže celkový rozpočet bude vyrovnaný.

Text a foto: (bys)