Mestský poslanec vyzval primátora, aby odstúpil od zmluvy s EEI

n 24.6.2016 14:00 - Košice

Košický mestský poslanec, Jaroslav Polaček, do podateľne košického magistrátu doručil podnet, na základe ktorého vyzýva primátora Richarda Rašiho, aby odstúpil od zmluvy so spoločnosťou EEI.

Podľa poslanca mestské zastupiteľstvo 13. júna prijalo trojpätinovou väčšinou uznesenie, ktorým schválilo pre spoločnosť EEI prenájom viacerých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

„V súčasnosti zmluvný partner mesta, spoločnosť EEI, od 14. júna predáva parkovacie karty pre rezidentné zóny jeden až desať, žrebuje výhercov parkovacích kariet a pripravuje zmenu dopravného značenia,“ uviedol Polaček.

EEI koná neoprávnene

Nájomná zmluva z roku 2012, ktorú mesto uzavrelo so spoločnosťou EEI, ani schválené uznesenie, podľa jeho slov, ju neoprávňuje užívať priestor v zóne jeden až desať, meniť dopravné značenia či rozdávať parkovacie karty.

„Za právny titul v zmysle osobitných predpisov možno považovať k prenájmu parkovacích miest v zóne jeden až desať jedine písomnú zmluvu, ktorú mesto Košice s nájomcom, spoločnosťou EEI, k dnešnému dňu v tejto veci neuzavrelo. V zmysle zákona je mesto Košice povinné zverejniť zmluvu a až následne sa stane účinnou. Dňom účinnosti v tomto prípade je deň nasledujúci po dni jej zverejnenia,“ vysvetlil Polaček s tým, že nakoľko spoločnosť EEI nedisponuje žiadnym právnym titulom k spomenutým činnostiam, neoprávnene sa obohacuje a neoprávnene nakladá s majetkom mesta Košice.

„Na základe toho podávam podnet do rúk primátora mesta Košice, aby okamžite odstúpil od nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI z dôvodu závažného porušovania zmluvných podmienok spoločnosťou s následkom neodôvodneného obohacovania spoločnosti na majetku mesta. Zároveň žiadam primátora mesta, aby vyzval spoločnosť EEI na okamžité zastavenie všetkých činností bez právneho titulu,“ vyzval primátora Polaček.

Spoločnosť EEI  nesúhlasí

„Postupujeme presne podľa platnej zmluvy a v súlade s VZN mesta Košice. Rezidentské parkovacie karty, ktoré si u nás ľudia kupujú, majú účinnosť od 1. júla 2016. Predávame ich od 15. júna 2016. Názory pána poslanca považujeme za jeho osobnú, navyše nesprávnu interpretáciu reality,“ uviedol Karol Wolf zo spoločnosti EEI.

Text a foto: TASR