Bytča plní limity na zber bioodpadu

n 13.5.2016 10:00 - Bytča

Na konáre, lístie a kuchynský odpad majú Bytčania už dva roky samostatné nádoby. Systém triedenia bioodpadu sa osvedčil. Radnica už avizuje intenzifikáciu zberu a kúpu nového automobilu na jeho vývoz.

V komunálnom odpade tvorí biologicky rozložiteľný odpad až polovicu. Jeho využitie je takmer neobmedzené a pritom len 15,5 percenta zvyškov z kuchyne či odpadu zo záhrad sa na Slovensku zhodnotí. Zvyšok končí na skládkach odpadu, kde je hrozbou pre tvorbu skládkových plynov, ktoré sa podieľajú na globálnom otepľovaní.

Treba nové zberné auto

Mesto Bytča má v porovnaní s viacerými inými mestami a obcami o niečo navrch. Podmienky na triedenie bioodpadu už pre obyvateľov pripravilo.

„Boli rozvezené 110-litorvé nádoby na jeho zber do jednotlivých domácností, ako aj veľkokapacitné kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad, napríklad do záhradkárskych osád, na cintoríny a futbalové ihriská,“ informovala prednostka Mestského úradu Alžbeta Kramarová.

Tvrdí, že obyvatelia si na odkladanie biologického odpadu veľmi rýchlo zvykli. Radnica už pripravuje intenzifikáciu systému. Chystá projekt na kúpu ďalšieho automobilu pre zber bioodpadu.

V súčasnosti sa zber robí vo vegetačnom období v mesiacoch apríl až október dvakrát mesačne. Biologicky rozložiteľný odpad vyvážajú Technické služby na skládku spoločnosti T+T v Hornom Hričove. A majú to zadarmo.

„V projekte bolo stanovené, aby mesto vyzbieralo 800 ton ročne. V skutočnosti bolo vyzberaných v roku 2014 viac ako 800 ton a v roku 2015 bola už tonáž 948,3 ton, čo je naozaj pekný výsledok,“ pochválila sa prednostka Kramarová.

Vraj už nemiešajú

Podľa aktuálneho zákona o odpadoch si už obec nebude môcť uplatniť žiadnu výnimku z povinnosti zaviesť triedenie biologických odpadov. Musí zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu na jeho triedenie alebo kompostovací zásobník na samospracovanie zelených zvyškov.

Lepšie výsledky v kompostovaní biologicky rozložiteľného dopadu by mohol priniesť rýchly nárast miery triedenia na Slovensku. Jeho využitie je takmer neobmedzené.

„Dá sa kompostovať v domácnostiach, na komunitných kompostoviskách, ale aj vo veľkých priemyselných kompostárňach, spracovávať na bioplynových staniciach alebo energeticky zhodnocovať, napríklad v kotolniach na biomasu.

Na Slovensku sme pritom postavili dostatočné množstvo kompostární, tie však majú nevyužité kapacity,“ vykresľuje smutnú realitu Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

Mesto Bytča pred dvoma rokmi pri zavádzaní systému malo hlavu v smútku. Prvé skúsenosti ukazovali, že obyvatelia do veľkoobjemových kontajnerov hádzali nielen bioodpad, ale používali ich na zbavenie sa akéhokoľvek odpadu.

Zmiešaný odpad potom mesto nemohlo zadarmo vyviesť, ale zaplatilo za jeho zlikvidovanie na skládke komunálneho odpadu. Dnes tvrdí, že k zmiešavaniu bioodpadu s inými odpadmi už nedochádza.

(bk)