Celoeurópsky deň pre zamestnávateľov

n 5.5.2016 13:00 - Galanta

V záujme skvalitnenia spolupráce verejných služieb zamestnanosti so zamestnávateľmi a zároveň pre celoeurópske zviditeľnenie činností, ktoré verejné služby zamestnanosti zamestnávateľom poskytujú, bol 21. apríl 2016 dohodnutý ako tzv. celoeurópsky deň pre zamestnávateľov.

V tento deň bola vo všetkých členských štátoch celoplošne zorganizovaná aktivita verejných služieb zamestnanosti pre zamestnávateľov za účelom dosiahnutia synergického efektu celoeurópskeho zviditeľnenia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (úrad) v rámci svojho regiónu zorganizoval v uvedený deň v priestoroch úradu stretnutie pre zamestnávateľov pod názvom „Celoeurópsky deň pre zamestnávateľov v regióne Galanta“, ktorého sa zúčastnilo celkom 24 zamestnávateľov.

Na spomínanom podujatí boli zamestnávatelia informovaní o stave a vývoji nezamestnanosti v územnom obvode Úradu PSVaR Galanta. K 31. 03. 2016 evidoval úrad celkom 2 110 disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ), čím dosiahol mieru evidovanej nezamestnanosti 4,28 %, čo predstavuje medziročný pokles o 1,32 %.

Realizované Národné projekty

Na tomto stretnutí boli odprezentované všetky realizované Národné projekty (NP): NP Praxou k zamestnaniu, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP Úspešne na trhu práce, NP Šanca na zamestnanie, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Chceme byť aktívni na trhu práce, ako aj nástroje aktívnych opatrení trhu práce a rôzne možnosti spolupráce v rámci realizovania výberových konaní pre zamestnávateľov na obsadenie nahlásených voľných pracovných miest a rôzne poradenské aktivity ako pomoc pri výbere vhodných UoZ v rámci ponúkaných NP a nástrojov AOTP. Taktiež boli informovaní o pripravovanom veľtrhu práce JOB EXPO 2016.

Národné projekty sa realizujú v rámci OP Ľudské zdroje a sú pre cieľovú skupinu znevýhodnených UoZ, ktorí sú dlhodobo evidovaní, t.j. viac ako 12 mesiacov, ktorých má úrad v evidencii celkom 680. Ďalej pre skupinu mladých do 29 rokov veku, v evidencii je celkom 643 vhodných UoZ a skupinu UoZ starších ako 50 rokov veku, ktorých eviduje úrad v počte 721.

Záverečná časť stretnutia bola venovaná voľnej diskusii a možnosti vyjadriť sa samotným zamestnávateľom, ktorí ho využili a informovali sa o rôznych ďalších možnostiach, ktoré už boli konkrétne pre ich vlastné potreby. Veríme, že aj toto stretnutie napomôže zamestnávateľom v okrese Galanta k vytváraniu nových pracovných miest hlavne pre skupinu znevýhodnených UoZ.

Text a foto: ÚPSVaR Galanta