Zo života Klubu dôchodcov

n 23.4.2016 15:00 - Detva

O plánoch do budúcnosti diskutovali členovia Klubu dôchodcov II. na členskej schôdzi 11. marca 2016 vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Toto plenárne zasadanie otvoril predseda klubu Štefan Závodný, ktorý okrem členov výboru a všetkých seniorov medzi hosťami privítal primátora Jána Šufliarského.

Členka výboru Emília Bohušová predstúpila pred zhromaždenie s hodnotiacou správou za rok 2015 a s programom aktivít na rok 2016. Ako uviedla, klub má aktuálne 198 členov. Klub chce aj naďalej spolupracovať s mestom Detva, s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča, s Domovom dôchodcov a s ostatnými organizáciami v meste, s ktorými aj dosiaľ spoluorganizovali mnohé podujatia.

Dôchodcovia sa stretávajú každý utorok na popoludňajšej káve a čaji v Dome kultúry A. Sládkoviča. Počas uplynulého roka sa tiež venovali kultúrno-spoločenskej činnosti a aktívne sa zapájali do športových hier − s úspešným obsadením aj na okresných športových hrách v Hriňovej.

Finančná pomoc mesta

„Vážení priatelia, ako ste počuli, aj v našom veku sa dajú dosiahnuť pekné športové výsledky,“ komentovala Emília Bohušová a pokračovala: „dovoľte poďakovať všetkým, ktorí nás reprezentovali na športových akciách a popriať im do budúcnosti veľa zdravia a športových úspechov.“

Aktivity Klubu dôchodcov II. koordinuje jedenásťčlenný výbor, ktorý sa v uplynulom roku stretol trinásťkrát. Bohušová predniesla seniorom aj správu o hospodárskej činnosti. Tu nezabudla poďakovať za finančnú pomoc mestu Detva, ktoré zaplatilo faktúry klubu vo výške 791 Eur.

Spestrenie prinieslo Slniečko

Počas členskej schôdze pod vedením Emílie Zorvanovej vystúpili deti z Detského folklórneho súboru Slniečko, ktoré opäť raz rozohriali starorodičovské srdcia v hľadisku.

„A celkom na záver mi dovoľte jedno malé prianie. Pomáhajme si všetci ľudskosťou, ktorá sa v našej spoločnosti akosi vytráca, porozumením a vzájomnou úctou, lebo niekedy dobré slovo urobí viac, ako akákoľvek materiálna pomoc,“ zaželala srdečne pani Bohušová.

Dôchodcovia si podporu zaslúžia

Mikrofón si na krátku chvíľu do rúk zobrali aj zástupcovia ostatných klubov dôchodcov v Detve. Okrem iného pozvali prítomných na viaceré spoločné podujatia. Sem patrí aj regionálna prehliadka speváckych zborov seniorov (19. apríla). Medzi rôznymi návrhmi padol jeden aj na spoločný seniorský ples v Detve.

Primátor Ján Šufliarský sa dôchodcom prihovoril predovšetkým slovami vďaky. Ďakoval za dobrú spoluprácu, za aktívnu účasť na podujatiach za prácu, ktorú klub robí pre seniorov nášho mesta. Ubezpečil ich, že so zamestnancami mesta sa zaoberajú tým, ako čo najlepšie podporiť aktivity dôchodcov, pretože si to, ako podčiarkol Šufliarský, za celoživotnú prácu pre Detvu a spoločnosť naozaj zaslúžia.

Poďakoval za to, že sa veľmi dobre cítil na podujatiach klubu a atmosfére, ktorú vytvorili.

Zrealizované a chystané projekty

Primátor vyšiel v ústrety požiadavke dôchodcov na využívanie priestorov budovy Centra voľného času Trend na ulici Obrancov mieru. „Verím, že nielen vášmu klubu, ale aj ostatným dôchodcov zlepšíme priestorové podmienky na vašu činnosť, kde sa budete môcť stretávať, cvičiť a venovať sa speváckym, tanečným, šachovým aktivitám,“ dodal.

V diskusii sa seniori obrátili na primátora s viacerými požiadavkami či podnetmi. Ten im na oplátku priblížil zrealizované projekty v roku 2015. Medzi najväčšie patrila rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste za viac ako 700-tisíc eur a rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou A. Vagača za približne 440-tisíc eur.

Na tieto projekty mesto získalo finančné prostriedky z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Šufliarský hovoril aj o najbližších projektoch. Mesto plánuje vybudovať detské ihriská a osvetlenie prechodov pre chodcov pri nákupnom centre Billa, pri Základnej škole ul. Obrancov mieru 884 a pri Farskom kostole sv. Františka Assiského.

Nové plány

Informoval o separovanom zbere bioodpadu, ktorý sa začne od 1. mája 2016 a o rozmiestnení kontajnerov na bioodpad na sídlisku a v rodinných domoch v intraviláne mesta, teda nie na osadách.

Primátor tiež informoval o opravách chodníkov, ciest a mostov, o pripravovanej výstavbe nájomných bytov na Dolinkách, ale i o spravovaní cintorína a Domu smútku mestom Detva od 1. januára roku 2016. Ďalej Šufliarský hovoril o vybudovaní viacúčelového ihriska na Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu a pripravovaných rekonštrukciách materských škôl v Detve.

Text a foto: (md)