Mesto nebude reagovať na otázky týždenníka Slovenský východ

n 18.4.2016 15:00 - Humenné

Týždenník Slovenský východ, v čísle 13, zo dňa 29. 3. 2016, uverejnil článok s názvom Vedenie mesta Humenné „uvalilo“ na Slovenský východ informačné embargo. Reagujúc na tento článok, ktorý okrem iného poukazuje na porušovanie tlačového zákona, Mesto Humenné upozorňuje, že zákon nestačí čítať, ale treba porozumieť jeho obsahu.

Mesto Humenné pravidelne informuje občanov a širokú verejnosť o všetkých svojich aktivitách na internetových stránkach, prostredníctvom Infokanálu Humenskej televízie, tiež prostredníctvom tlačových správ pre celoslovenské médiá, noviny, televízie a rádiá.

Mesto zároveň zverejňuje všetky faktúry, zmluvy, resp. ostatné dokumenty v zmysle platných právnych predpisov.

V súlade s predpismi

V roku 2008 bol prijatý tlačový zákon, avšak vtedy nikto nepočítal s fenoménom, ktorý momentálne na Slovensku v oblasti médií vládne. Súkromné slovenské obchodné spoločnosti skupujú jednotlivé vydavateľstvá, a niektoré vyslovene za účelom, aby získali prístup a kontrolu nad médiami a mohli tak ovplyvňovať masy, vstupovať do kampaní a perzekuovať niektorých politikov, či predstaviteľov samospráv, a pod.

Ustanovenie§ 3 zák. č. 167/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (tlačového zákona) hovorí, že „Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.“

Mesto Humenné vždy konalo a koná v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vykonštruované kauzy

Mesto Humenné naďalej trvá na jednostrannom zameraní regionálneho týždenníka „Slovenský východ“.

Podľa doterajších skúseností Mesta, týždenník Slovenský východ v poslednom období účelovo uverejňoval niektoré články a správy bez stanoviska alebo vyjadrenia Mesta, resp. uverejňoval oficiálne odpovede na novinárske otázky z tlačového referátu MsÚ Humenné len v tendenčne vybratých častiach vytrhnutých z kontextu, alebo často použival staré, neaktuálne citácie vytrhnuté z uceleného prejavu primátorky z Mestského zastupiteľstva k podobnej téme.

Obsah a štylistika šéfredaktorky a autorky článkov boli často zamerané tak, aby vykreslili Mesto, jeho predstaviteľov, resp. ich konanie v negatívnom svetle.

Ako príklad je možné uviesť umelo vytvorenú a živenú kauzu ohľadom volejbalu v Humennom v roku 2014 pred komunálnymi voľbami, ...„keď Vaľová vyhrá voľby, volejbal v Humennom skončí!“...a pod., pričom primátorka nemala žiadny vplyv na chod a dianie volejbalového klubu, pretože všetky registračky vlastnil konateľ klubu, ktorý napokon volejbalovú mládež v roku 2015 do súťaže neprihlásil.

Havarijný stav teplovodov

Rovnako týždenník často uverejňoval články o údajných havarijných stavoch teplovodov koncom roka 2015. Obsah niektorých článkov sa s témou havárií teplovodých potrubí a porúch takmer do bodky zhodoval s obsahom letákov s negatívnou reklamou, ktoré boli schránkované do domácností v rámci Mesta, a ktoré boli rovnako zasielané odberateľským firmám od Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. pred parlamentnými voľbami v marci 2016.

Toto konanie Mesto považuje za jednostranné, účelové a vysoko neprofesionálne. Podľa názoru Mesta takéto konanie tiež obhajuje záujmy niektorých súkromných spoločností podnikajúcich na území Mesta za účelom vytvorenia zisku.

Prepojenia na súkromnú firmu

Slovenský východ sám seba označuje, ako nezávislý regionálny týždenník. Konateľka, šéfredaktorka a autorka článkov predmetného týždenníka, Anna Kornajová, je však zároveň hovorkyňou Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o., čo vyvoláva závažné pochybnosti o jej objektívnosti a nezávislosti.

Vydavateľ regionálneho týždenníka, spoločnosť Vihorlat Press, s.r.o. je personálne prepojená so súkromnou spoločnosťou Chemes, a.s. Humenné − obe spoločnosti dokonca sídlia na rovnakej adrese: Chemlonská 1, Humenné.

Sú teda personálne spojené aj s Humenskou energetickou spoločnosťou, s.r.o., ktorej je Chemes, a.s. Humenné dvojtretinovým spoločníkom. Obe spomenuté obchodné spoločnosti sú tiež účastníkmi celkovo v siedmych „živých“ súdnych sporoch spolu s Mestom Humenné.

Píšu „nezávislé noviny“ pravdu?

Na Slovensku nie je žiadne iné mesto, kde by súkromná firma takmer každé vyjadrenie primátora použila ako zámienku na podanie žaloby. Toto konanie Mesto vníma ako snahu odpútať primátorku od jej povinností, ktoré má v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení a rovnako to považuje za snahu docieliť, aby sa primátorka nevyjadrovala k téme tepla v meste, resp. aby zmenila niektoré svoje rozhodnutia.

Pred voľbami zaberala téma tepla a vyjadrenia primátorky takmer tri štvrtiny novín, pričom noviny obsahovali často len povytŕhané vyjadrenia primátorky, predstaviteľov Mesta, či poslancov Mestského zastupiteľstva, staré aj niekoľko mesiacov, ale aj niektoré také vyjadrenia, ktoré nikdy neboli povedané. Je preto na mieste otázka, majú tieto tzv. nezávislé noviny záujem písať pravdu, alebo slúžia výlučne cieľom niektorých súkromných podnikateľov? Nech si názor urobí sám občan.

Týždenníku už informácie neposkytnú

Mesto Humenné, preto nebude prispievať k tomu, aby občania boli ovplyvňovaní častokrát zavádzajúcimi informáciami, pričom poukazuje pri týchto novinách najmä na prepojenie konateľky a šéfredaktorky, Anny Kornajovej, na súkromné spoločnosti a z tohto dôvodu nebude poskytovať informácie o svojej činnosti prostredníctvom týždenníka Slovenský východ.

Text a foto: (mhe)