Naše mesto upratuje

n 15.4.2016 15:00 - Humenné

Jar so sebou prináša nielen prvé kvety, ale častokrát aj neporiadok v podobe odpadu, ktorý bol v zime naším očiam skrytý. Mestská radnica sa na túto situáciu pripravila a už niekoľko týždňov vo vybraných lokalitách mesta uskutočňuje jarné upratovanie za asistencie pracovníkov Technických služieb a uchádzačov o zamestnanie (UoZ).

Jarné upratovanie v roku 2016 je rozdelené do dvoch etáp. Prvá etapa sa uskutočnila 11. 3. − 8. 4. 2016. V tomto termíne boli pristavované veľkokapacitné kontajnery podľa vopred stanoveného harmonogramu na vyčistenie okolia a zbavenia sa nepotrebných vecí z domácností.

Druhá etapa sa prebieha od 8. 4. do 15. 4. 2016 na základe zorganizovaných brigád občanov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov na jednotlivých sídliskách v meste Humenné. Ukončenie jarného upratovania je naplánované na piatok (15. 4.).

Čistenie verejných priestranstiev

Rozsah činností jarného upratovania pozostáva z čistenia verejných priestranstiev, námestí a parkov, okolia bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov, údržby trávnatých plôch,  odstraňovania čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta, čistenia komunikácií a chodníkov v správe mesta.

Strojné zametanie ulíc a chodníkov v správe Mesta Humenné sa vykonáva od 23. 2. 2016 a v súčasnosti sa začne už po tretíkrát.

V pláne aj likvidácia skládok

Jarné upratovanie sa vykonáva prostredníctvom stálych zamestnancov TS na to určených a prostredníctvom pracovníkov na vykonávanie aktivačných činností v rámci malých obecných služieb mesta. Každý pracovný deň sa ručne zbierajú drobné papiere a nečistoty z verejných priestranstiev na jednotlivých sídliskách, t.z. každý deň je vyzbierané jedno celé sídlisko.

Do skončenia jarného upratovania, TS majú v pláne zlikvidovať aj čierne skládky z verejných priestranstiev mesta.

Počas jarného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvezením odpadu a čistením mesta vyčlenené aj mechanizmy − traktory na zber orezaných konárov, ramenový nakladač na vyprázdňovanie veľkokapacitných kontajnerov a ďalšie vozidlá vyhradené na zber drobného odpadu a likvidáciu čiernych skládok.

Odpad do areálu Technických služieb

Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) ešte majú občania mesta Humenné možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.

Nebezpečné odpady (akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia) môžu občania mesta Humenné priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné po konzultácii so zodpovednými zamestnancami TS na tel. čísle 057/7754356.

Takmer 50 vriec odpadu

V období od 11. marca do 21. marca 2016, čistili aktivační pracovníci (UoZ) okolie rieky Laborec pri športových areáloch a blízku lokalitu ulíc Kukučínova a Štefánikova. Spolu bolo z týchto miest vyzbieraných 49 vriec odpadu (sklo a plasty), 1 plné auto a 2 veľkokapacitné kontajnery na zber nadrozmerného odpadu, ktorý predstavoval v tomto prípade bielu techniku, ale aj stavebný odpad, či dokonca matrace.

V súčasnosti pokračujú upratovacie práce aj naďalej podľa príslušného harmonogramu, ktorý nájdete na stránke mesta www.humenne.sk.

Text a foto: (pza)