Deň učiteľov 2016

n 14.4.2016 14:40 - Snina

28. marec je deň, keď si pripomíname narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Je to deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých pedagógov. Tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú ruku handicapovaným a dávajú šancu všetkým vstupovať cez školu a školské zariadenia do života.

V stredu, 30. marca, sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania morálnych ocenení sninským pedagógom. Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov prijal primátor mesta Štefan Milovčík v obradnej sieni kaštieľa pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta.

Program podujatia pripravili členky Zboru pre občianske záležitosti v Snine „pod taktovkou“ Ľubice Lattovej.

Povolanie učiteľa nie je len zamestnaním

K učiteľom sa milými a úprimnými slovami prihovoril aj primátor Štefan Milovčík, ktorý vyzdvihol záslužnú a náročnú prácu učiteľov.

Nezabudol podotknúť, že povolanie učiteľa nie je len zamestnaním, ale predovšetkým poslaním a nevyhol sa ani aktuálnej situácii v oblasti školstva na Slovensku i v našom v meste. Na záver zaželal všetkým pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov a pracovného elánu.

Po prvýkrát boli ocenení aj riaditelia

Ďakovné listy za obetavú a tvorivú prácu, ktorou prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti mladých ľudí v meste Snina si z rúk primátora prevzalo 22 pedagogických zamestnancov.

Ocenení boli učitelia, ktorí so svojimi žiakmi dosiahli mimoriadne výsledky v predmetových olympiádach, v mimoškolskej činnosti, pri reprezentácii školy alebo mesta v športových či vedomostných súťažiach, ale po prvýkrát boli ocenení aj dvadsiati štyria riaditelia škôl a školských zariadení na území mesta.

Osobitné ocenenie

Osobitné ocenenie v podobe Pamätného listu za profesionálny a vysoko odborný prístup pri výkone svojho povolania si odniesol dlhoročný riaditeľ ZŠ na Študentskej ulici v Snine Peter Koršňák. Počas jeho pôsobnosti dosiahla škola vynikajúce výsledky a pravidelne patrí medzi najlepšie hodnotené školy na Slovensku. V školskom roku 2013/2014 získala škola ocenenie ministra školstva za výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníka.

Symbolickú bodku za slávnostným programom dali členky Zboru pre občianske záležitosti prekrásnou piesňou Mladosť je zázrakov čas z repertoáru Pavla Hammela.

text: Eva Mihaliková

foto: R. Jakubec

Ocenení pedagógovia

Beáta Drančáková

MŠ, Budovateľská ulica 2205/12, Snina

Zdenka Kapáková

MŠ, Duk. hrdinov 2078/13, Snina

Iveta Galandová

MŠ, Kukučínova ulica 2544/7, Snina

Anna Semetkovská

MŠ, Perečínska ulica 2546/23, Snina

Tatiana Kaliničová

Súkromná MŠ, Vihorlatská 1420, Snina

Andrea Pčolová

Súkromná MŠ, Komenského 2779, Snina

Tatiana Hrunená

Cirkevná MŠ sv. Márie Goretti, Snina

Jana Mihóková

ZŠ, Budovateľská ulica 1992/9, Snina

Valéria Lysivková

ZŠ, Komenského ulica 2666/16, Snina

Dana Curová

ZŠ, P. O. Hviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina

Mária Pľutová

ZŠ, P. O. Hviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina

Slavomíra Slivková

ZŠ, Študentská ulica 1446/9, Snina

Iveta Cenknerová

ZŠ, Študentská ulica 1446/9, Snina

Peter Koršňák

ZŠ, Študentská ulica 1446/9, Snina

Denisa Parasková

Cirkevná spojená škola

Silvia Regecová

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Kamila Karľová

SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina

Zlatica Demčáková

SPŠ, Partizánska 1059/23, Snina

Valéria Geľová

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina

Xénia Sičáková

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina

Zuzana Petrová

ZUŠ, Študentská 1447, Snina

Gabriela Zápotoková

Cirkevné CVČ, Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina

Ervin Onderčin

Detský domov Snina