Peter Paška: Quo vadis Galanta?

n 6.4.2016 18:00 - Galanta

Kam kráčaš, Galanta? To je doslovný preklad parafrázy známeho latinského citátu. Máme za sebou opäť jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa opäť nieslo v nevraživej atmosfére plnej hádok, invektív a obviňovania kadekoho z kadečoho.

V jednej chvíli som už nevydržal a upozornil som poslanca Závodského na jeho scestné a klamlivé informovanie o dôvodoch ukončenia vydávania Galantských novín/Galántai újság (ďalej aj GN/GU). Redakčná rada, ktorá má za úlohu v štandardnom médiu za úlohu určovať smerovanie média a prípadne navrhovať nové témy, odstúpila, lebo som jej bránil v cenzúre Galantských novín, ako to aj verejne priznali jej členovia.

Galantské noviny následne prestali vychádzať, lebo poslanci na ich vydávanie a tlač vyčlenili v príslušnej kapitole rozpočtu na tento rok nula eur. Poslanec Závodský však hovoril o porušovaní tlačového zákona zo strany redakcie, čo považujem za maximálne nekorektné zavádzanie verejnosti.

Zodpovedným je vydavateľ

Redakčná rada zo zákona nemôže mať žiadnu zodpovednosť za vydávanie novín: zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. (ktorým bol zákon v r. 2011 novelizovaný) v § 5 (Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry) jednoznačne hovorí:

„Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a za obsah agentúrneho spravodajstva zodpovedá tlačová agentúra.“

Povinnosť je na štatutárovi

Z uvedených kogentných ustanovení zákona a registrácie GN/GÚ vyplýva, že vydavateľom GN/GÚ je mesto Galanta. Keďže mesto Galanta je právnickou osobou, v jej mene koná štatutár.

Štatutárom mesta Galanta je jeho primátor a toto postavenie a povinnosti z neho vyplývajúce nemôže primátor, ani mestské zastupiteľstvo preniesť na inú osobu, ani iný orgán obce žiadnym rozhodnutím legislatívnej (napr. VZN) či nelegislatívnej (napr. uznesenie, poverenie, splnomocnenie) povahy.

Uvedené znamená, že za obsah GN/GÚ z právneho hľadiska zodpovedá výlučne primátor mesta Galanta. Redakčná rada teda môže byť jeho poradným orgánom, ale nemôže mať právomoci pre konečné rozhodovanie o obsahu GN/GÚ, vrátane ich príloh.

Bez informácií

Verejnosť nemala možnosť dozvedieť sa, ako a na základe čoho redakčná rada rozhodovala po celú dobu vydávania GN/GU o obsahu vydaní, najmä to, aké príspevky odmietala zverejniť, prípadne aké príspevky odmietala zverejniť v skrátenej podobe a z akých dôvodov. Ústava SR pritom v článku 26 cenzúru zakazuje.

S úctou, Peter Paška, primátor mesta Galanta

p.s.: Pre ilustráciu názorná komunikácia člena redakčnej rady, poslanca za SMK, Zs.Barcziho smerom k redakcii GN/GU:
 

Dátum: 7. februára 2015 19:13:55 SEČ

Predmet: GN februárové číslo

Od: Barczi Zsolt <barczi.zsolt@gmail.com>

Pre: Galantske noviny <ganoviny@gmail.com>

Cc: LAszlo BEnkovics <laszlo.benkovics@gmail.com>

Ahoj Robo,

o článku B. Ondruša vo februárovom čísle GN, na RR vôbec nebola reč!!!

Nesúhlasím so zverejnením článkov, o ktorých nemá RR vedomie!!!

S pozdravom
--

Barczi Zsolt