Zasadnutie zastupiteľstva

n 6.4.2016 16:50 - Galanta

Najdôležitejším bodom marcového rokovania Mestského zastupiteľstva v Galante bola III. úprava rozpočtu mesta za rok 2016. Pred samotnou úpravou rozpočtu poslanci schválili záverečný účet Galanty.

Hospodárenie mesta po roku 2015 skončilo s prebytkom 760 439 eur. Zostatok voľných zdrojov z roku 2015 je 598 370,71 eur. Účelovo určené prostriedky, príp. prostriedky k vráteniu do štátneho rozpočtu v celkovej výške 162 068,29 eur sa z prebytku vylučujú.

Predseda finančnej komisie Peter Závodský verejne poďakoval zamestnancom mestského úradu, poslancom, členom finančnej komisie a ostatným, ktorí sa na takomto dobrom výsledku hospodárenia podieľali. Vyhlásil, že mesto Galanta je po roku 2015 pravdepodobne v najlepšej kondícií v rámci SR v porovnaní s mestami s podobným počtom obyvateľov.

Schválili III. úpravu rozpočtu mesta

Prínosom pre občanov po poslednej úprave rozpočtu bude okrem iného označenie cykloturistických trás projektu Po stopách vodných mlynov, oprava a údržba verejných studní a výtokových stojanov na verejnom priestranstve (pribudne aj stojan na pitnú vodu na ul. Hlavná na mieste pôvodnej artézskej studne), workoutové ihrisko za budovou prokuratúry, riešenie parkovania vnútrobloku Námestia detí, SNP 1001, Sever ul. Švermová, obnova asfaltu miestnych komunikácií, oprava havarijného stavu podzemných káblov VO, digitalizácia a rekonštrukcia letného kina v amfiteátri a výmena palubovky v športovej hale.

Vydávanie Galantských novín je stále pozastavené

Napriek prísľubom poslancov, že finančné prostriedky na vydávanie GN budú pridelené pri marcovej úprave rozpočtu, sa tak nestalo. Prijatím uznesenia prisľúbili obnoviť financovanie mestského periodika po splnení podmienok, ktoré prijala komisia kultúry.

Poslanec Peter Závodský povedal, že občania na pozastavenie vydávania novín reagovali tak, že za 24 hodín zmenili názor o 180 stupňov. Podľa jeho slov sa pred tým sťažovali a teraz sa dožadujú ich vydávania. Jeho odôvodnenie, že vydávanie novín bolo pozastavené z dôvodu, že nebolo komu prideliť tieto prostriedky (odstúpenie redakčnej rady), primátor mesta Peter Paška označil za klamstvo.

Vydavateľom je mesto Galanta, redakčná rada má úplne iné úlohy a nie je pravda, že je zo zákona zodpovedná (redakčná rada nemá žiadnu zodpovednosť ani podľa tlačového zákona). Taktiež poukázal na to, že s prácou šéfredaktora boli od čias primátora Mézeša spokojní, a že tento postoj sa zmenil po jeho zvolení za primátora.

Jenou z podmienok komisie kultúry je aj transparentný výber dodávateľa tlače. Podľa primátora tlač novín bola riadne vysúťažená aj za prítomnosti členov bývalej redakčnej rady. Po tejto súťaži sa znížili náklady na tlač cca o 50 %.

Na situáciu okolo GN reagoval aj iniciátor petície za zachovanie GN Martin Bača. Povedal, že redakčná rada sa nemôže stať cenzorským orgánom, ale mala by určovať hlavne smerovanie novín. Podľa jeho názoru ak traja členovia redakčnej rady sú poslanci MsZ a majú rozhodovať o každom článku, tak to je konflikt záujmov.

Myslí si, že aj výber členov redakčnej rady musí byť transparentný s nastavenými požiadavkami na odbornosť, a nielen výber šéfredaktora a tlačiarne, ako to požaduje komisia kultúry. Upozornil aj na pripravovaný štatút GN, aby sa nestal nástrojom na ovládnutie novín.

Patová situácia v Galandii

Na základe medializovaných informácií vznikla nejasná situácia. Kontraposudok, ktorý dal vypracovať architekt Ladislav Struhár, zatiaľ nebol predložený vedeniu mesta a oprava Galandie je tak v nedohľadne. Po dlhých mesiacoch stále nie je jasné, či bude v lete otvorená aspoň jeho vonkajšia časť.

Peniaze na kontrolný statický posudok od STU KKDK, ktorý by mohol rozhodnúť o skutočnom stave, poslanci zamietli a požadujú urýchlenie výberu dodávateľa sanačného projektu .

Informatívna správa o zamestnanosti v meste Galanta

Správu predniesol riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí Galanta Vladimír Príbelský. Prítomných informoval, že k 29. 2. 2016 miera nezamestnanosti v okrese Galanta činila 4,6 %, čo znamená pokles nezamestnanosti o 1,14 %. V meste Galanta bolo evidovaných 402 uchádzačov o zamestnanie.

Aktuálny počet voľných pracovných miest v meste Galanta bolo 101. Počet ohlásených nových miest v meste Galanta je 230. Prognóza nových pracovných miest v rokoch 2016 − 2017 je 270.

Poslanci chcú prijať pravidlá na prideľovanie cien primátora

Už na budúcom zasadnutí MsZ sa poslanci budú zaoberať prideľovaním ocenení. Niektorí poslanci spochybnili výber kandidátov na cenu primátora. Primátor mesta Peter Paška označil tento krok za ďalší zásah do jeho kompetencií.

Legislatívno právna komisia prešetrí konanie primátora pri zákazke na zatrávnenie cintorína

Po správe kontroly hlavného kontrolóra, legislatívno-právna komisia bude prešetrovať po druhýkrát konanie primátora z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. V prípade prvého porušenia v kauze „Süttő“ rozhodne ústavný súd.

Druhé podozrenie z porušenia vzniklo pri realizácii zákazky zatrávnenia cintorína. Verejnú súťaž vyhrala firma ZÁHRADNÍCTVO GREEN, s. r. o., v ktorej má primátor obchodný podiel. Peter Paška uviedol, že firmu žiadnym spôsobom nezvýhodnil, konateľ sa do súťaže prihlásil bez jeho vedomia, zákazka skončila pre firmu so stratou, a preto je toho názoru, že zákon neporušil. V prípade právoplatnosti dvoch porušení zákona primátor automaticky stratí mandát.

Pri kontrole financovania januárového a februárového čísla GN hlavný kontrolór nezistil porušenie zákona. Taktiež nezistil pochybenie v postupe stavebného úradu v prípade DAISY ELEKTRO, spol. s r. o.

Ďalšou témou rokovania bola organizačno-technická príprava XXXII. ročníka GT a rozpočet GT. Návštevníci sa v tomto roku môžu tešiť v lokalite amfiteáter na dva hlavné programy za večer.

Diskusiu vyvolala aj výstavba nájomných bytov. Vybratá lokalita sa nachádza na darovaných pozemkoch, ktoré mesto získalo od firmy United Industries a. s. Primátor informoval poslancov, že na základe telefonického rozhovoru so štatutárnym zástupcom spoločnosti Eduardom Šebom hrozí mestu napadnutie darovacej zmluvy.

Poslanec František Gaulieder poďakoval v mene poslaneckého zboru bývalej vedúcej zaniknutého oddelenia školstva kultúry a športu Kataríne Barcziovej, ktorá podala výpoveď a ukončila pracovný pomer na MsÚ.

Text a foto: galantaonline.sk