Na obnovu Denného centra použitých 12 000 eur

n 18.3.2016 11:43 - Detva

V Dennom centre na Partizánskej ulici v Detve budú aj v roku 2016 pokračovať obnovovacie práce. V období jari budú zamerané na záhradné priestory.

V roku 2015 mesto Detva uskutočnilo odvodnenie − injektáž muriva proti vlhkosti, urobili vnútorné stierky, vymaľovali miestnosti, vymenili okná, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a zakúpil sa koberec do rekondičnej miestnosti, ktorá slúži na telesné aktivity seniorov.

Na práce realizované v roku 2015 vynaložilo mesto Detva približne 12-tisíc eur. V roku 2016 má pribudnúť nové oplotenie v záhrade, vybudovanie altánku na záhradné spoločenské podujatia a vymenia vstupné dvere do budovy.

Pre krajšie starnutie

Mesto Detva sa snaží seniorom zlepšiť kvalitu ich života, zabezpečiť sociálnu istotu, ako aj dôstojné a spokojné starnutie, a to aj prostredníctvom podpornej sociálnej služby – poskytovaním sociálnej služby v denných centrách. K dispozícii majú záhradu s možnosťou vonkajších aktivít a relaxovania.

Celú obnovu financovalo mesto. Poslaním denného centra je vytvárať vhodné podmienky a motivujúce prostredie pre zaujímavé využívanie voľného času tak, aby prijímatelia sociálnej služby v denných centrách mali pocit, že vstupom do dôchodkového veku sa ich život nekončí, ale len prechádza do novej etapy.

Odstraňujú samotu, obohacujú čas

Podporná služba v denných centrách eliminuje pocity samoty, neužitočnosti, obohacuje jej prijímateľov o vzájomné a zmysluplné kontakty s rovesníkmi, napĺňa ich voľný čas, rozširuje okruh poznatkov v rôznych oblastiach a tým zlepšuje kvalitu života.

Aby poskytovaná starostlivosť bola účinná, je nutné seniora spoznať, vedieť aké sú jeho individuálne možnosti, potreby a problémy. Správnosť zvolenia komunálnej sociálnej politiky, metód a foriem sociálnej práce je ku prospechu tak seniora, ako aj celej spoločnosti.

Mesto Detva sa preto snaží seniorom zlepšiť kvalitu ich života, zabezpečiť sociálnu istotu, ako aj dôstojné a spokojné starnutie, a to aj prostredníctvom podpornej sociálnej služby – poskytovaním sociálnej služby v denných centrách.

Text a foto: (md)