Orez a výrub drevín

n 8.3.2016 14:47 - Svidník

Mesto Svidník je okresným mestom, ktoré má krásnu prírodu vo svojom okolí, ale rovnako máme množstvo zelene aj priamo v meste. O dreviny sa však treba starať, a preto aj samotní predsedovia spoločenstiev sa obracajú na mesto so žiadosťami o orez drevín alebo aj výrub.

V roku 2015 bolo vyrúbaných v období vegetačného pokoja 87 drevín a množstvo ďalších bolo upravených, aby skrášľovali prostredie, alebo neboli prekážkou na uliciach alebo pre jazdu autom. Stanovisko vydáva mesto Svidník, odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR na základe posúdenia a následného určenia zlej zdravotnej kondície, poškodenia kmeňov, mrazovej praskliny, z dôvodu, že sú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky, z dôvodu narušenia základov bytových domov, vysychania v korune a pod.

Bude vyrúbaných 51 drevín

Okrem žiadostí podaných spoločenstvami vykonáva mesto výrub aj na základe tvaromiestnej obhliadky a vlastného posúdenia nutnosti výrubu. Odbor VDŽPaRR následne podáva žiadosť na Obec Nižný Orlík, ktorá zvolá jednanie s obhliadkou za účasti správcu verejnej zelene TS Svidník a Štátnej ochrany prírody Prešov, kde sa  rozhodne o výrube, ošetrení, úprave, resp. ponechaní drevín. Do konca tohto vegetačného pokoja (31. marec 2016) bude vyrúbaných ešte 51 drevín, ktoré budú na rôznych miestach Svidníka kompenzované novou výsadbou.

Vysadili nové dreviny

Mesto Svidník v závislosti od výrubu drevín, ale aj na základe vlastného posúdenia vykonalo výsadbu rôznych druhov stromov a kríkov. Občania Svidníka mohli spozorovať, že pri bytovkách a domoch boli posadené dreviny v počte 91 kusov. Mesto vykonalo výsadbu z účtu drevín v hodnote 4,3-tisíc eur, ktorá zahŕňala dreviny už v rozmere kmeňa od 12 do 16 cm a tuje vo výške 1,5 m.

Prostredie Svidníka nám spríjemňujú lipy, javory, hraby, pagaštany, smreky i tuje. Všetky tieto dreviny sú štiepené pre nízkokmenný vzrast a niektoré aj určitý tvar, ktorý je estetický a vhodný do mesta. Naše mesto má množstvo stromov, ktoré boli pred mnohými rokmi posadené blízko bytoviek, alebo nešťastne pod oknami Svidníčanov.

Tieto stromy sú po rokoch častokrát prekážkou slnečným lúčom a môžu spôsobovať aj iné nepríjemnosti. Mesto sa preto snaží veľmi zodpovedne pristupovať k novej výsadbe a konzultácia s ŠOPaK Prešov umožňuje posadiť rôzne dreviny, ktoré by mali už len spríjemňovať naše ulice. Zeleň je nesmierne dôležitá pre príjemný a kvalitný pocit z bývania, preto sa naďalej bude mesto usilovať o skrášľovanie Svidníka udržiavaním a starostlivosťou o dreviny.

Na Festivalovej vyrastie alej

V najbližších dňoch sa pripravuje výrub stromov na ploche pre II. etapu individuálnej bytovej  výstavby nad SPP, kde je určených na výrub 203 kusov dreviny. Náhradná výsadba sa musí uskutočniť v rovnakom počte a keďže ide o veľké množstvo, výsadba sa bude realizovať formou aleje.

Takáto alej v dvoch radoch by mala vyrásť na Festivalovej ulice. Stromoradie hrabov bude vytvárať príjemnú oddychovú zónu pre obyvateľov a zároveň by esteticky dopĺňalo prostredie amfiteátra a okolia. Ďalšie listnaté stromy budú vysadené priamo v areáli amfiteátra.

Text a foto: (kt)