Pomoc poskytnú rýchlejšie

n 20.2.2016 15:55 - Senica

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 18. februára poslanci schválili VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica. Zmena sa týkala poskytovania opatrovateľskej služby.

Po novom Mesto Senica poskytne opatrovateľskú službu alebo zabezpečí jej poskytovanie fyzickej osobe bezodkladne, ak je život alebo zdravie takejto osoby vážne ohrozené. „Dôvody vážneho ohrozenia života a zdravia sú: neexistencia alebo úmrtie blízkej osoby, na ktorej pomoc je fyzická osoba odkázaná a nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť manželom, dospelým dieťaťom, rodičom alebo súdom uznaným opatrovníkom,“ vysvetľuje vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Senica Katarína Poláková.

Terénna a pobytová služba

O nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť odkázanému členovi rodiny v zákone vymedzeným okruhom osôb pôjde najmä vtedy, ak napríklad uvedené osoby nebývajú s odkázanou osobou, resp. nebývajú v rovnakej alebo v blízkej obci, alebo sú zamestnané a zo získaného príjmu pokrývajú svoje potreby a potreby svojej rodiny. Mesto Senica má v súčasnosti 11 opatrovateľov. Okrem toho mesto Senica vykonáva posudzovanie odkázanosti na terénnu a pobytovú sociálnu službu aj pre 23 obcí v okrese Senica.

(vbs)