Začína sa premena areálu

n 19.2.2016 15:51 - Senica

Mesto Senica oznámilo začatie územného konania k stavbe Brownfield Slovenský hodváb Senica. Ide o 11 hektárové územie, ktoré zostalo po likvidácii  časti fabriky v roku 2011. Tento areál by sa teraz mal postupne premieňať a stať sa súčasťou širšieho centra mesta.

V súčasnosti prebieha územné konanie, výsledkom ktorého bude rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavebný úrad bude vo svojom rozhodnutí vychádzať predovšetkým zo súhlasných záväzných stanovísk dotknutých  orgánov štátnej správy pri dodržaní všetkých záväzných regulatív  stanovených v územnom pláne mesta Senica. Realizáciou spracovanej projektovej dokumentácie sa výrazne zmení centrálna časť Senice.

Text a foto: (vbs)