Petržalka označila kontrolu NKÚ k parkovaniu za pochybnú...

n 17.2.2016 15:29 - Bratislava V

Celá kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) k výberu prevádzkovateľa parkovania je pochybná a zrejme bola nezákonná. Takto reagovala bratislavská Petržalka na zistenia, ktoré NKÚ v mestskej časti odhalil.

Podľa úradu starosta pri schvaľovaní zmluvy o parkovaní obišiel miestne zastupiteľstvo, dostatočne nevzal do úvahy zákon o verejnom obstarávaní. Zákazku stanovil len o jedno euro nižšiu. Samospráva sa s podnetom obrátila na Generálnu prokuratúru SR.

Kompetentný už preveroval

Mestská časť poukazuje na to, že spôsob výberu dodávateľa i stanovenie celkovej výšky zákazky už preveroval Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý je podľa nej zo zákona jediný kompetentný túto vec posudzovať.

"A konštatoval, že sme postupovali v súlade so zákonom. NKÚ v tomto bode svojej kontroly postupoval nad rámec svojich kompetencií," odkázala hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.

Zopakovala tiež, že samospráve dali ešte minulý rok za pravdu aj okresná a krajská prokuratúra.

"V stanovisku zo septembra 2015 bratislavská prokuratúra konštatuje, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu pri uzatváraní (podpise) koncesnej zmluvy," podotkla hovorkyňa. To, že zmluva mala byť v zmysle zákona o obecnom zriadení predmetom schvaľovania miestnym zastupiteľstvom, je podľa samosprávy v danom kontexte len administratívnym úkonom. "Keďže podpis zmluvy vyplýva priamo zo zákona."

Boli spôsobilí?

NKÚ podľa mestskej časti tiež neprijal ani jednu z námietok samosprávy, ktoré sú obsiahnuté v 14-stranovom vyjadrení k protokolu úradu z januára.

"Kontrolu vykonávali ľudia, ktorí na to neboli spôsobilí. Odvolávali sa na ustanovenia zákonov, ktoré sa predmetnej súťaže netýkali. NKÚ sa tiež opiera o už neplatný výklad Ústavného súdu a vytrháva svoje stanovisko z jeho celého kontextu.

Kontrolóri nezohľadnili ani našu voľbu vybrať sa náročnejšou cestou, formou obchodnej verejnej súťaže s prísnejšími podmienkami. Nezohľadnil ani to, že poslanci postupy samosprávy priebežne schvaľovali," uviedol prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik.


Mestská časť preto nesúhlasila so záverečnou zápisnicou z kontroly a podpísala ju s výhradami. Úrad tiež obviňuje zo zaujatosti. 
Systém nového parkovania vlani kritizovali občania i poslanci.

Parkovací systém neprevádzkujú

Parkovací systém však mestská časť teraz ani nerozbieha. Spoločnosť EEI, ktorá mala v Petržalke nové parkovanie prevádzkovať, totiž vlani v októbri odstúpila od zmluvy. Argumentovala, že útoky na spoločnosť a znevažovanie jej dobrého mena či odbornosti už prekročili únosnú mieru a diskusia sa stala emocionálna a neodborná.

(byt, tasr), foto: TASR