V Rači a Krasňanoch platí stavebná uzávera

n 25.1.2016 17:36 - Bratislava III

Stavebný úrad v Rači riešil na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 16. septembra 2014 správne konanie a vydal rozhodnutie na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Krasňany a Východné.

Dôvodom stavebnej uzávery je obstarávanie územného plánu zóny, ktorý má v týchto územiach spodrobniť platný Územný plán hlavného mesta Bratislavy a zabezpečiť jednoznačnú reguláciu rozvoja územia a ďalšej výstavby," konštatovala hovorkyňa starostu Rače Eva Miklánková.

Stop zahusťovaniu

V Krasňanoch sa stavebná uzávera týka stabilizovaného územia vo výmere 40 ha. Väčšinu územia tvoria bytové domy, školské budovy, občianska vybavenosť - kostol, obchody, administratívne budovy, podzemné a nadzemné objekty technickej vybavenosti a vnútrobloková zeleň.
"Vzhľadom na vysokú kvalitu tohto prostredia bol v posledných 20 rokoch vyvinutý vysoký tlak na ďalšie zahusťovanie formou novej výstavby na existujúcich plochách zelene, čo vyvoláva nesúhlas tamojších obyvateľov," priblížil račiansky starosta Peter Pilinský.

V časti Východné ide o územie vo výmere 3,2 ha, nazývané aj "Starý Rendez", ktoré tvoria troj až štvorpodlažné bytové domy, ubytovňa či bývalé kasárne.

Stavebná činnosť je zakázaná

Počas stavebnej uzávery je však zakázaná stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny.

"Nová výstavba stavebných objektov, nadstavby, dostavby a prístavby existujúcich stavebných objektov, rekonštrukcie existujúcich objektov, ktoré by viedli ku zväčšeniu stavebného objemu a také stavebné činnosti, ktoré by priniesli zvýšenie alebo zmenu nárokov na technickú alebo dopravnú vybavenosť územia, napríklad parkovacie miesta," spresnila Miklánková.

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku, tú bude možné udeliť len postupom podľa stavebného zákona. 

Stavebná uzávera bude platiť do nadobudnutia účinnosti Územného plánu zóny Bratislava, Rača – Krasňany a Územného plánu zóny Bratislava – Východné. Maximálne však päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.

(byt, tasr), foto: TASR