Študenti praxovali za hranicami našej krajiny - v Londýne

n 21.12.2015 12:08 - Topoľčany

Študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch absolvujú štvortýždňovú odbornú prax vo firmách v Topoľčanoch a okolí. V rámci programu Európskej únie na podporu mobilít študentov a učiteľov Erasmus plus Vzdelanie pre život absolvovali tentoraz odbornú prax v zahraničí, v Londýne.

Erasmus plus sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov absolvovať stáž v zahraničí.

Tento program pomáha i organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá, medzi ktorými vytvára úzku väzbu a nadväzuje na vzdelávanie a odbornú prípravu svetom práce.

Žiaci odborného vzdelávania a prípravy môžu tak absolvovať stáž v zahraničí, v podniku, na pracovisku, ako je napríklad verejná organizácia alebo mimovládna organizácia. Pôvodcom myšlienky projektu na Obchodnej akadémii je riaditeľka školy Mária Malinková.

Atraktívnejšie štúdium

Hlavnou motiváciou bolo zatraktívniť študentom Obchodnej akadémie štúdium na škole, poskytnúť im možnosť otestovať si svoje teoretické vedomosti v praxi, vyskúšať si prácu a život v zahraničí.

„Záujem zo strany študentov vycestovať na jeden mesiac na stáž do zahraničia bol veľký. Pri výberovom procese sme brali do úvahy ich študijné výsledky z anglického jazyka a kľúčových odborných predmetov (účtovníctvo, ekonomika, písomná elektronická komunikácia, informatika), výsledky interných písomných testov z anglického jazyka, eseje, ústneho pohovoru, ako i online CambridgePlacement testov,“ informovala vyučujúca anglického jazyka Júlia Gálová.

Vybraní študenti

„Vybraných bolo 15 študentov 3. a 4. ročníka, ktorí prešli náročným prípravným vzdelávaním vo forme intenzívnych jazykových kurzov a prednášok v troch oblastiach: obchodná angličtina, konverzácia a kultúrne rozdiely,“ doplnil pedagogický kolega Martin Huba.

Teória v praxi

Študenti počas celej stáže pracovali na rôznych pozíciách vo firmách v oblasti biznisu, administratívy, služieb a maloobchodu, v cestovných kanceláriách, realitných a personálnych agentúrach, poisťovniach, hoteloch či charitatívnych obchodoch.

Mali možnosť si v praxi otestovať svoje teoretické odborné vedomosti a jazykové zručnosti nadobudnuté v škole. Ubytovaní boli v rodinách v severozápadnej časti centrálneho Londýna, Harrow.

„Počas monitorovacích návštev, ktoré sme absolvovali priamo vo firmách, nás čakalo milé prekvapenie. Zodpovední zamestnanci nás informovali o tom, ako si naši študenti počínajú, ako sa im darí a aké pokroky urobili. Môžem povedať, že boli chválení, niektorým bola dokonca ponúknutá možnosť ďalšej spolupráce po skončení štúdia,“ doplnila Gálová.

Vízie sú i do budúcna

„Tento projekt je jednoznačne obrovským prínosom pre študentov i celú našu školu. Umožnil študentom získať pracovné návyky, vyskúšať si svoje vedomosti a schopnosti v reálnom pracovnom procese, zdokonaliť svoje jazykové zručnosti, adaptovať sa na život v multikultúrnom a cudzojazyčnom prostredí,“ uviedli zúčastnení pedagógovia projektu.

Prechádzka Londýnom

„Okrem rôznych poznatkov z praxe študenti poznávali i samotný Londýn, kde si mohli naplno vychutnať atmosféru tohto vzrušujúceho veľkomesta. Boli by som veľmi radi, ak by sa nám podarilo v projekte pokračovať aj v budúcich rokoch. Uvažujeme tiež i zapojiť väčšie množstvo študentov a pripojiť stáže aj pre učiteľov,“ pokračovali pedagógovia.

Tomáš Bilik, foto: archív školy