Mesto plánuje okliesnenie stromov v blízkosti elektrických vedení

n 17.12.2015 10:03 - Žarnovica

V priebehu mesiacov február až marec 2016 sa budú v meste Žarnovica odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení).

Spoločnosť prevádzkujúca elektrické vedenia je zodpovedná aj za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu.

Pri jej zabezpečovaní je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Vstup na pozemok

Z tohto dôvodu upozorňuje občanov – vlastníkov pozemkov pod elektrickými vedeniami, aby umožnili zamestnancom distribučnej spoločnosti vstup na ich pozemky s cieľom skontrolovať a prípadne odstrániť a okliesniť stromy a porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov, patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Čo zakazuje zákon?

Podľa Zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením: zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou.

Ďalej je tiež zakázané uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Povinnosti vlastníka

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

(dt), žarnovica.sk, foto: TASR