Poslanci na zastupiteľstve prerokovali dôležité body

n 21.12.2015 9:41 - Poltár

Vo štvrtok, 10. decembra zasadali poslanci Mestského zastupiteľstva v Poltári, aby ešte v tomto roku prerokovali a schválili niekoľko dôležitých bodov programu.

Po podaní správy o činnosti mestskej rady jej predsedom Júliusom Balogom, oboznámil poslancov a prítomných riaditeľov škôl prednosta úradu Pavel Olšiak o návrhu dodatku k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015. Poslanci aj na základe doporučenia ekonomickou komisiou tento návrh jednohlasne schválili.

Zápisy detí do škôl

Jedným z bodov programu týkajúceho sa základných škôl bolo tiež prejednanie návrhu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v dvoch základných školách, na ulici Školskej 3 a Slobody 2. Podľa poslancami schváleného VZN, bude sa zápis detí v budúcom školskom roku 2016/2017 konať v druhý pracovný aprílový piatok (v čase od 12.00 hod do 19.00 hod.) a za ním nasledujúcu sobotu (v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.)

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia a poplatky za znečisťovanie boli tiež jednými z dôležitých bodov programu, ktorý upravuje práva a povinnosti tým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania vonkajšieho ovzdušia.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Výška poplatku za znečisťovanie ovzdušia určuje VZN pre každý zdroj na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eur.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

V prípade, že vypočítaný ročný poplatok pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia je menší ako 3 eurá, sa rozhodnutie nevydáva. VZN určuje aj za akých podmienok môžu byť oslobodené poplatky a tiež oznamovacia povinnosť, ale aj výška pokút, ktorú môže uložiť mesto prevádzkovateľom malého zdroja v rozsahu od 20 eur až do 3 300 eur.

Text a foto: Eva Stieranková