Posledné rokovanie poslancov zastupiteľstva predkladá bohatý program týkajúci sa najmä rozpočtu

n 14.12.2015 9:39 - Sobrance

Posledné, v poradí dvanáste, zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach v kalendárnom roku 2015 bolo zvolané na 15. decembra vo veľkej zasadačke mestského úradu.

V čase uzávierky novín (14. decembra) bol dostupný program rokovania na oficiálnej stránke mesta, z ktorého v tomto článku vychádzame. Bohatý program rokovania pozostával z osemnástich bodov, pričom trinásť z týchto bodov boli návrhy a informatívne správy predkladané hlavne primátorom mesta Sobrance Pavlom Džurinom.

Zmena rozpočtu

Prvým bodom zasadnutia bola zmena rozpočtu, v poradí už štvrtá v tomto roku. Tretiu zmenu rozpočtu, o ktorej sa rokovalo na desiatom zasadnutí 28. augusta, vtedy schválili všetci prítomní poslanci, pričom v tejto zmene rozpočtu sa bežné príjmy mesta pohybovali na úrovni 4 646 374 eur a bežné výdavky na úrovni 4 510 374 eur.

Ďalší bod programu sa týkal už nadchádzajúceho roka 2016, v ktorom sa diskutovalo o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2016.

Rozpočet nielen na najbližší rok

Rokovalo sa taktiež aj o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení na území mesta. Tento návrh predložil primátor mesta Pavol Džurina.

Samozrejmosťou posledného zasadnutia v kalendárnom roku býva aj návrh o rozpočte na rok najbližší, pričom v tomto bode išlo o návrh na roky 2016 až 2018 a taktiež o návrh programového rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018. Návrh predložil opäť primátor a stanovisko k nemu vyjadril hlavný kontrolór mesta Pavol Kozma.

Voľby sa blížia

Zasadnutie sa týkalo aj určenia miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Hneď dva body zastupiteľstva sa týkali blížiacich sa parlamentných volieb. Oba predložil primátor mesta P. Džurina.

Ten prvý sa týkal umiestňovania plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v našom meste. Druhým bodom, ktorý sa dotýkal volieb, bola informatívna správa o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR v Sobranciach.

Spoločný úrad

Jedným z bodov programu bola taktiež aj zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Sobranciach. Rokovanie neobišlo ani kultúru a v jednom z posledných bodov zasadnutia sa predkladala informatívna správa o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v našom meste na nadchádzajúci kalendárny rok.

Nezabudlo sa ani na plán rokovania zastupiteľstva na prvý polrok 2016. Posledné dva body programu rokovania sa týkali plánu činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2016 a následne hlavný kontrolór predložil informatívnu správu z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta.

O výsledkoch zasadnutia budeme podrobne informovať v najbližšom vydaní Našich Noviniek.

Pred rokovaním

„Nosnou témou bude rozpočet mesta. Určite najdôležitejšia téma zasadnutia. Prejednávať budeme všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú predovšetkým daní. Je potrebné povedať, že pristupujeme k menej príjemným opatreniam, ale nevyhnutným pokiaľ chceme skonsolidovať ekonomiku mesta. Do mestského zastupiteľstva dávame návrh navýšenia daní, ktorý bol prejednaný s poslancami, ale aj s obyvateľmi. Bolo vykonané porovnanie miestnych daní a poplatkov s okolitými mestami, tiež s okresnými mestami. Výsledkom bolo zistenie, že dane a poplatky v meste Sobrance sú najnižšie. Dane a poplatky boli naposledy upravované v roku 2008. Na vyzbieraných poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu nám vznikol dlh 30 000 eur, čo by sme chceli touto úpravou vyrovnať,“ vyjadril sa Pavol Džurina, primátor mesta.

(čo), (mr), foto: (mr)