Viac foto v galérii

Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

n 14.12.2015 8:54 - Levice

Poslanci mestského zastupiteľstva v Leviciach zasadli do svojich lavíc 10. decembra. V maratóne prerokovaných bodov došlo k niekoľkým menším zmenám, avšak nie k zásadným.

Po uvítacom príhovore primátora mesta Štefana Mišáka poslanci schválili zmenu návrhu rozpočtového opatrenia na rok 2015 v súlade so zákonom č. 583/2004. Išlo o navýšenie financií na nákup odpadových nádob, odmien pre zamestnancov mestského úradu, viceprimátora a hlavného kontrolóra.

Voľby na obzore

Nakoľko sa blížia voľby do NR SR, v ďalšom bode sa poslanci zaoberali návrhom VZN mesta Levice č. 135 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Levice a mestských častí. Tento návrh bol schválený.

Najdôležitejším bodom bolo schvaľovanie rozpočtu pre roky 2016 až 2018. Na návrh Mestskej rady v Leviciach bol rozpočet mesta na rok 2016 schválený, a na roky 2017 a 2018 prerokovaný. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo PP projekt, ktorý sa bude týkať komunikácií v našom meste. Poslanci schválili návrh a určili, ktoré cesty sa budú v roku 2016 opravovať.

Plánovaný rozpočet

K aktuálnej téme sa vyjadril poslanec Ervín Szalma: „Prioritou v nasledujúcom roku budú cesty. Všetky položky rozpočtu sú mimoriadne dôležité, s dôrazom na ďalšiu potrebu nemalého obnosu finančných prostriedkov. Od prvotného návrhu rozpočtu som poukazoval na výraznú potrebu navýšenia financovania materských, základných škôl a všetkých organizácií, podporujúcich výchovu a vzdelávanie, pôsobiacich v meste. Je mimoriadne dôležité investovať do nasledujúcej generácie. Do mladých fungujúcich rodín, ktorým je garantom budúcnosti, bohužiaľ, len ich vlastný úver.“

Do budúcna sa mladý poslanec pozerá s optimizmom: „Pevne verím, že príprava plánovaného rozpočtu pre nasledujúce roky bude kreovaná s dôrazom na potreby mladých rodín, financovania školstva a samotného vzdelávania a výchovy v meste. Neteší ma, že sa nenašlo viac financií pre fond opráv materských a základných škôl, CVČ, ZUŠ a ďalších organizácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa vôbec nezmenil. Je smutné pozerať sa na budovy, ihriská a ďalšie objekty týchto inštitúcií, ktoré chátrajú a potrebujú nevyhnutnú opravu a údržbu. Teší ma schválenie príspevku na realizáciu ihriska na Vinohradoch. Avšak projekt miniihrísk je potrebné priblížiť viac k ľuďom. Verím, že všetci kompetentní, keď sa neustále diskutuje o navýšení potreby financovania výchovy a vzdelávania, budú svoje návrhy predkladať do pripravovaného rozpočtu pre najdôležitejšiu časť budúcnosti našej populácie, pre naše deti.“

Úľava pre psičkárov

„Posledné zastupiteľstvo prinieslo dobrú správu pre obyvateľov mesta z pohľadu dopravy. Projekt generálnych opráv miestnych komunikácii v hodnote 2,2 millióna eur bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený, s predpokladanou realizáciou v budúcom roku. Ide o pilotný projekt, ktorý bude zahŕňať 10 najproblémovejších ciest z hľadiska polohy a hustoty dopravy, a keď sa tento model osvedčí, je predpoklad, že obdobne budeme postupovať aj pri ďalších projektoch našich ciest v meste. Ďalším krokom bolo odsúhlasenie dvojročnej úľavy dane za psa, ktorý bude adoptovaný z útulku alebo karantennej stanice. Verím, že okrem dotácií do útulku budeme touto úľavou motivovať potenciálnych budúcich osvojiteľov psíkov, ktorí stratili domov,“ povedal nám poslanec Rastislav Kasan.

„V rámcových úlohách na rok 2016 sme schválili môj návrh, a to vykonať v prvom štvrťroku 2016 personálny a ekonomický audit mesta Levice – MÚ a jeho mestských organizácií, ktorého účelom bude zníženie výdavkov na chod mestského úradu a mestských organizácií, optimalizácia organizačnej štruktúry a eliminácia činností vykonávaných neefektívne alebo duplicitne,“ uzavrel.

Text a foto: (jj)