Aktivity mestských výborov

n 15.12.2015 8:00 - Senica

V Senici je zriadených 8 mestských výborov, ktoré sú poradnými a iniciatívnymi orgánmi mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Tento rok po prvý raz mohli mestské výbory (MsV) využívať vo svojej činnosti  finančný príspevok vo výške 1 eura na obyvateľa príslušného volebného obvodu, čím sa zvýši ich participácia na chode mesta. Ako jednotlivé MsV využili tieto peniaze?

„Na peniaze vyčlenené pre MsV v mestskom rozpočte ako prvé ešte v lete siahli MsV č. 1 v Čáčove a č. 5 v Sotine.  V Čáčove pod vedením poslankyne Emílie Wágnerovej  pripravili športový deň a na sídlisku Sotina, kde je predsedníčkou MsV Jarmila Drinková sa rozhodli vybudovať detské ihrisko,“ konštatoval zástupca primátora Ján Hurban, do ktorého portfólia patrí činnosť MsV.

Ostatné mestské výbory sa do aktivít zapájali postupne, keď sa zhodli na tom, čo vo svojom obvode urobia. V MsV č. 2, ktorému predsedá poslanec MsZ Filip Lackovič  sa rozhodli urobiť zábavno-súťažnú rozlúčku   s letom a na verejných priestranstvách osadili 8 nových lavičiek.

MsV č. 3, ktorý vedie poslanec Pavol Krutý vybudovali na Jabloňovej ulici cvičnú zostavu aj s dopadovou plochou. MsV č. 7, kde je predsedom poslanec Pavol Kalman, sa rozhodli vybudovať detské ihrisko v areáli Základnej školy na Komenského ulici.

V mestskej časti Kunov pracuje MsV č. 8, kde je predsedom poslanec Ivan Paveska. Z peňazí, ktoré majú k dispozícii sa rozhodli časť investovať do osvetlenia zrekonštruovanej zvonice.

Nezabúda sa ani na ihriská či zeleň

„Dva mestské výbory č. 4 a 6  síce predložili Mestskému úradu včas svoje zámery, ale keďže nie je dosť peňazí na účte mesta, tak ich požiadavky sa budú realizovať na budúci rok,“ informoval Ján Hurban.

Napríklad v MsV č. 4. ktorého predsedom je poslanec Peter Hutta sa zhodli na potrebe arboristických prác na stromoch na verejných priestranstvách v časti Kolónia. Na základe kontroly drevín arborista konštatoval, že niektoré dreviny sú vhodné na výrub, ďalšie potrebujú ošetrenie a niektoré bezpečnostný rez.

V mestskom výbore č. 6, kde je predsedom poslanec Martin Džačovský sa rozhodli upraviť existujúce dve ihriská na Ulici L. Novomeského v Sotine, ktoré doplnia o dopadové plochy a opravia pieskoviská. Niektoré MsV pri realizácii svojich zámerov vyčerpali peniaze, niektoré nie.

Na spoločnom stretnutí predsedov MsV so zástupcom primátora preto odzneli aj myšlienky na možnosť presunu peňazí inému MsV, ktorý v daný rok urobí nejakú väčšiu akciu, a potom by ich vrátil.

Keďže tento rok bol prvým, kedy sa tento model zaviedol do praxe a vyvstali niektoré problémy, na budúci rok všetky finančne náročnejšie akcie budú mestské výbory predkladať do 30. júna, aby sa jednak dali vykonať a boli aj finančne uskutočniteľné.

(rsk), foto: Radovan Samek