Mestskí poslanci rokovali o rozpočte mesta

n 15.12.2015 10:33 - Topoľčany

Posledné riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch sa uskutočnilo 9. decembra vo veľkej zasadačke mestského úradu. Poslanci prerokovávali niekoľko dôležitých tém, schvaľovali nové všeobecne záväzné nariadenia. 

Bohatý program sa začal najskôr schvaľovaním nových všeobecne záväzných nariadení (VZN).

„Vo VZN č. 1/2016 o miestnych daniach sa uskutočnili zmeny v sadzbe dane za psa v obytných domoch, kde sa z pôvodných 36 eur zmenila suma na 38 eur. Definovali sme však i oslobodenie od dane, a to v prípade, že pes má záchranársku skúšku. Rozčlenená bola aj sadzba za umiestnenie cirkusu, putovných výstav a iných atrakcií,“ informoval primátor mesta Peter Baláž.

V pôvodnom rozpočte niekoľko zmien 

V schválenom programovom rozpočte mesta na roky 2015 – 2017 sa uskutočnili tri zmeny.

Tretia zmena rozpočtu mesta bola pripravená na základe aktuálnych požiadaviek jednotlivých odborov mesta, reaguje na prepočty objemov prostriedkov, na prenesené kompetencie v oblasti školstva a predpoklad zrealizovania (resp. nezrealizovania) akcií v rozpočte pre rok 2015.

Dlhá diskusia

Okrem zmeny rozpočtu poslanci schvaľovali aj návrh nového Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2016 – 2018, pri ktorom sa strhla i dlhá diskusia.

„Príjmy a zároveň aj výdavky rozpočtu za rok 2016 by mali dosiahnuť objem 18 044 200 eur, za rok 2017 objem 20 703 800 eur a za rok 2018 sumu 20 953 300 eur,“ informoval na zastupiteľstve primátor Peter Baláž.

Text a foto: Tomáš Bilik