Večer so známym ochrancom prírody

n 15.12.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

S divadelnými priestormi spravidla spájame návštevy rozličných predstavení. Spišskonovoveské divadlo Kontra sa rozhodlo rozšíriť ponuku svojich aktivít o organizovanie stretnutí so zaujímavými osobnosťami. V posledný novembrový piatok prijal pozvanie do podzemných priestorov spomínaného divadla známy ochranca prírody Milan Barlog.

Účastníci stretnutia mali možnosť ochutnať vynikajúci čaj z byliniek, privezených z Ruska. V úvodnej časti podujatia predstavil hosť večera problematiku ochrany životného prostredia v našom meste i jeho okolí. Prehľadne popísal jednotlivé lokality.

Vysvetlil, na základe akých kritérií sa pristupuje k vyhláseniu toho ktorého územia za chránené. Prítomných zaujal informáciami o najcennejších územiach nášho mesta z hľadiska prírodných daností. V tomto smere patrí Spišská Nová Ves k popredným sídlam Slovenska.

Na druhej strane sa nevyhol ani citlivejším  témam, ktoré rezonujú najmä v prostredí ochranárov. Poukázal na desiatky nelegálnych skládok, ktoré znečisťujú životné prostredie nášho mesta a jeho okolia. Nedobrý stav sa týka rovnako čistoty tunajších riek a potokov, ktoré sú znečisťované predovšetkým plastami.

Uvedený problém sa nedá riešiť len prostredníctvom dobrovoľníckych akcií. Je potrebné dlhodobo a  systematicky zabezpečovať čistenie korýt i brehov vodných tokov, ako aj likvidáciu nelegálnych skládok. Spravidla sa totižto stáva, že ak sa už na začiatku nepodarí odstrániť takúto skládku, časom sa rozrastá.

Barlog sa ďalej dotkol problematiky výrazných zmien v zastúpení fauny a flóry v našom regióne, ktoré nastávajú najmä v dôsledku globálneho otepľovania.

Každý môže zlepšiť životné prostredie

Nastolenie závažných tém podnietilo živú diskusiu prítomných. Poukázalo sa na potrebu systematickej a dlhodobej podpory separácie odpadu. Zároveň treba dbať o to, aby zberné nádoby boli občanom dostupné a aby sa na nich pravidelne obnovovali informačné texty.

Aktivity ochranárskeho charakteru je žiaduce iniciovať najmä vo vzťahu k školskej mládeži. Každý z občanov nášho mesta môže prispieť k tomu, aby sa naše životné prostredie zlepšilo. Zodpovedne je potrebné pristupovať predovšetkým s nakladaním s odpadom.

Naše lesy ani vodné toky by sa nemali stávať miestami vytvárania nových skládok. Stretnutie s Milanom Barlogom nanovo nastolilo závažné otázky, ktorým sa vo všeobecnosti nevenuje primeraná pozornosť. Vo vzťahu k prírode sa totižto stávame čoraz väčšími dlžníkmi.

Text a foto: Miroslav Števík