Dialógy s Jolanou Prochotskou

n 14.12.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

Dvadsiate deviate pokračovanie cyklu stretnutí so zaujímavými osobnosťami vedy, kultúry a umenia zo Spiša sa tentoraz nieslo v znamení 95. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v našom meste.

Pozvanie do Galérie umelcov Spiša prijala jeho predsedníčka Jolana Prochotská. Prostredníctvom dôkladne pripravenej prezentácie predstavila prítomným hlavné medzníky takmer storočného pôsobenia matičného hnutia v Spišskej Novej Vsi.

Pozornosť publika upriamila na osobnosti popredných funkcionárov, medzi ktorými mali výrazné zastúpenie stredoškolskí profesori. Jolana Prochotská pripomenula, že desaťročia existencie tunajšieho miestneho odboru sú späté predovšetkým s osvetovou a kultúrnou činnosťou.

Matičiari vynakladali v minulosti nemálo prostriedkov rovnako na šírenie vzdelanosti. Finančné prostriedky na rozličné podporné aktivity získavali z prevádzky tunajšieho Kina Tatry. Ich činnosť sa významne prejavovala v okolitom dedinskom prostredí.

Z histórie matičiarov

K menej známym skutočnostiam z dejín spišských matičiarov patrí fakt, že miestny odbor niekoľko rokov vlastnil Provinčný dom. Veľkú pozornosť venovali spišskonovoveskí matičiari v minulosti organizovaniu hudobných a literárnych večerov, na ktorých zaznievali diela slovenských autorov.

Viaceré z týchto podujatí poctili svojou účasťou popredné osobnosti slovenského kultúrneho a umeleckého života. Medzi recitátormi svojho času vynikal spišskonovoveský rodák Mikuláš Huba. Spomenutie viacerých mien Jolanou Prochotskou zarezonovalo v publiku.

Mária Adamčiaková priblížila atmosféru viacerých kultúrnych podujatí organizovaných v Dome Matice slovenskej. Prednosta Obvodného úradu Ondrej Majerník si zasa zaspomínal na svojich stredoškolských profesorov, s ktorými spoznával miesta späté s významnými udalosťami a osobnosťami našich národných dejín.

V mene organizátora podujatia sa Jolane Prochotskej v jeho závere poďakovala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská. Zároveň ocenila skutočnosť, že si cyklus Dvorných dialógov našiel svoje stabilné publikum. S jeho pokračovaním sa ráta i v budúcom roku.

Text a foto: Miroslav Števík