Úspešný rok Olympijského klubu Gemer

n 9.12.2015 8:00 - Rožňava

Pred rokom, na ustanovujúcej členskej schôdzi, bol založený Olympijský klub Gemer. Za prítomnosti zástupcov Slovenského olympijského výboru vznikol 21 olympijský klub na Slovensku.

 

Poslaním nášho olympijského klubu je pôsobiť v mieste a regióne, šíriť a propagovať hodnoty a princípy olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, prispieť k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a environmentálnych aktivít. Do čela olympijského klubu bol zvolený 9-členný výkonný výbor, ktorý v súlade s plánom práce riadi celoročnú činnosť. Na ustanovujúcej schôdzi bolo prijatých 42 individuálnych a 12 kolektívnych členov.

Zamerané na mládež

Uplynulý rok bol predolympijským rokom, obsahovo bol zameraný predovšetkým na organizovanie podujatí, ktoré boli celoslovensky riadené Slovenským olympijským výborom. Prevažná väčšina podujatí bola zameraná na mládežnícke kategórie, počnúc deťmi materských škôl až po stredoškolskú mládež. Podarilo sa nám tiež rozbehnúť spoluprácu so seniormi v Revúcej a spolupodieľali sme sa na organizovaní úspešných majstrovstiev okresu.

Mnohé naše materské aj základné školy sa zapojili do Olympijského festivalu Slovenska a organizovali sme tiež športové podujatia pri príležitosti Olympijského dňa. Medzi najúspešnejšie podujatia môžeme zaradiť Olympijský deň v Jelšave, Revúcej a Rožňave. Veľký úspech mala tiež Olympiáda materských škôl v Rožňave.

Samozrejme, že súčasťou olympijských festivalov boli aj jednorazové podujatia vo futbale, akcia Dotkni sa hviezd, Vyber si svoj šport a pod. Všetci víťazi spomínaných športových podujatí boli odmenení diplomami, medailami a vecnými cenami venovanými Slovenským olympijským výborom.

Mimošportové aktivity

Okrem športových podujatí sme uskutočnili aj niekoľko environmentálnych aktivít, kedy sme na Deň Zeme a Deň vody prispeli k ochrane nášho životného prostredia. Deti materských škôl, žiaci základných škôl a niektoré športové a turistické kluby aktívne prispeli k vyčisteniu svojich areálov ako aj verejných priestranstiev.

V závere roka na celoslovenskom vyhodnotení Olympijského festivalu Slovenska v Trnave, sa Materská škola na Kyjevskej ul. v Rožňave umiestnila medzi materskými školami celkove na prvom mieste.

Musíme v tejto súvislosti uviesť, že táto naša materská škola sa počas celého roka veľmi aktívne zapájala do všetkých aktivít, ktoré boli SOV a našim olympijským klubom vyhlasované a organizované. Aj touto cestou srdečne blahoželáme.

Množstvo súťaží a turnajov

Nastávajúci rok 2016 je rokom konania XXXI olympijských hier v Rio de Janeiro. Už dnes vieme, že v olympijskom roku bude športových podujatí opäť dostatok. Mimoriadnou udalosťou bude olympijská štafeta, ktorou športujúca mládež Slovenska pozdraví prebiehajúce OH v Riu.

Pre deti a mládež budeme opäť organizovať množstvo súťaží a turnajov. Tieto ale budú mať špecifický charakter, budú to súťaže olympijské, ktoré sa ponesú v znamení prebiehajúcich olympijských hier.

(jv), foto: www.olympic-gemer.com