Plávanie je ich súčasťou počas celého roka

n 1.12.2015 8:00 - Stropkov

Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa. Je súčasťou učebných osnov v systéme telesnej výchovy už od predškolského veku. S plávaním sa počas celého roka stretávajú aj naši žiaci Základnej školy na Konštantínovej ulici.

Veľkou výhodou Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove je, že krytá plaváreň je v areáli školy a plavecký výcvik sa uskutočňuje na hodinách telesnej výchovy počas celého školského roka už od prvého ročníka.

Po prvom stupni vedia tri plavecké štýly

V učebnom pláne z troch hodín telesnej výchovy týždenne je jedna hodina plávania. Na hodinách plávania sa žiakom venujú dvaja skúsení pedagógovia a asistent, ktorý organizačne pomáha pri nácviku. Žiaci tak majú možnosť celoročnej plaveckej prípravy, znásobenej desiatimi plaveckými krúžkami, ktoré navštevuje okolo sto detí.

Majú k dispozícii 25-metrový plavecký bazén a detský bazén. Na hodinách využívajú rôzne didaktické pomôcky. Žiaci končiaci prvý stupeň ovládajú tri plavecké štýly a dobrí plavci ľahko zvládnu preplávať 100 metrov.

Plávanie podporuje zdravie

Predplavecká príprava je dôležitá z hľadiska aktívneho pohybu detí vo vodnom prostredí. Zabezpečuje prirodzenú ochranu detí proti ochoreniam horných dýchacích ciest. Plávať môžu deti telesne vyspelé či málo zdatné, štíhle, naopak aj obézne, dokonca aj deti s poruchami zdravotného stavu.

Plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie. Niekoľkonásobné zvýšenie energetického výdaja organizmu spôsobuje už len vstup do vodného prostredia a splývavá poloha bez pohybu končatín.

Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Žiaci, ktorí majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní precvičia a uvoľnia.

Organizujú súťaže

Škola každoročne organizuje množstvo súťaží v rámci školy či mesta, a plavci si merajú sily aj so školami z Prešova, Bardejova a nášho družobného mesta Jaslo. Známa je aj Mestská plavecká liga, ktorá pozostáva zo štyroch kôl, kde žiaci za svoje výkony zbierajú body.

Do súťaže sa zapájajú žiaci od tretieho do deviateho ročníka ZŠ a OGY. Prvé kolo 11. ročníka sa konalo 26. 11. Body prvého kola sú už teda pridelené. Pokračuje tak vyučovacia a tréningová príprava na ďalšie kolá a celkoví víťazi budú odmenení diplomami a vecnými cenami po záverečnom štvrtom kole.

Veríme, že rodičia našich žiakov ocenia snahu a vynaložené úsilie, ktoré sme vložili do profilácie našej školy aj v oblasti rozvoja športu, vrátane plávania. Týmto ponúkame svoju školu a jej bohaté možnosti pre terajších predškolákov a ich rodičov. Veríme, že sa spoločne stretneme v našich priestoroch pri rôznych príležitostiach.

Text a foto: Jana Smolková