Za oddychom na Mariánsku horu

n 3.12.2015 8:00 - Levoča

Rozšírenie rekreačného potenciálu Mariánskej hory s dominantným postavením baziliky, nielen pre každoročné konanie púte, ale aj každodennú oddychovú alebo víkendovú rekreáciu miestnych obyvateľov mesta, regiónu a návštevníkov mesta. To si za cieľ kladie ďalší z projektov v Levoči.

Dôraz kladie na zachovanie identity a autenticity oblasti a využitie jej už existujúceho potenciálu. Predpokladané ukončenie realizácie tohto projektu je naplánované na marec 2016.

Realizáciou projektu má dôjsť k zatraktívneniu samotného jadra najvýznamnejšieho levočského pútnického miesta, ako aj k revitalizácii zelene formou terénnych úprav, výrubu niektorých drevín či ich presádzaniu a k ošetreniu trávnika. Zároveň by mali byť osadené aj prvky drobnej architektúry, a to spolu päť kusov lavičiek.

Priestor na oddych a regeneráciu

Vytvorila by sa tak kompletná oddychová zóna – funkčný a atraktívny priestor pre bezpečné výchovné a vzdelávacie aktivity, ktorá bude slúžiť širokému okruhu obyvateľstva pre bezpečné trávenie voľného času, a to nielen pre každoročne konané púte, ale aj krátkodobú každodennú rekreáciu a víkendovú rekreáciu miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mariánska hora bude mať aj naďalej všetky dispozície a priaznivé predpoklady pre svoj ďalší a ďalší rozvoj tak na účely oddychu a regenerácie obyvateľov alebo návštevníkov, ako aj na vytvorenie oddychovej zóny mimo zastavaného územia mesta či vytvorenie prirodzeného centra pre oddych a regeneráciu, čím by mohlo dôjsť aj k zlepšeniu celkovej infraštruktúry mesta Levoča.

Text a foto: (ivn)