Ľudia sú nespokojní a nervózni: Rekonštrukcia už trvá pridlho!

n 13.12.2015 21:21 - Bytča

Stavba na železničnej trati v okolí Bytče trvá už takmer dva roky. Za ten čas zrenovovali zastávky, vystavali protihlukové steny a časť trate dokonca preložili. Niektorí ľudia sa však domnievajú, že prestavba mešká.

„Práce na ucelených častiach stavby Považská Teplá – Bytča, vrátane stanice, prebiehajú podľa schváleného harmonogramu výluk. Dňa 3. 11. boli ukončené práce na prvej traťovej koľaji v stanici Bytča a traťovom úseku Bytča – Dolný Hričov,“ povedala hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.
 

ZAUJME VÁS: Železničnú zastávku vo Vrakuni tento rok stavať nezačnú

Rýchlosť až 160 km/h

„Parametre a vybavenosť jednotlivých zastávok a staníc určuje platná projektová dokumentácia a ďalej boli zohľadnené požiadavky tzv. interoperability železničného systému, teda umožnenie bezpečného a bezbariérového prístupu k železničnej infraštruktúre aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Ide predovšetkým o vybudovanie prístupových rámp, špeciálnych madiel, držadiel a vodiacich prvkov. Železničná trať po vybudovaní a odovzdaní príslušnému správcovi umožňuje poskytnúť bezprostredne svoje konštrukčné vlastnosti a parametre, t. j. rýchlosť 160 km/h, závisí však od možností prepravcu a jeho vybavenia z hľadiska technickej spôsobilosti vozňového parku a hnacích dráhových vozidiel. Vzhľadom na prebiehajúce stavby na železničnom koridore stále nie je účelné vyvíjať uvedenú rýchlosť,“ uviedla Martina Pavlíková, hovorkyňa ŽSR.

Nespokojní občania

Obyvatelia obce Predmier sa napriek na pohľad ukončeným prácam už dlhšie sťažujú na nedorobky. Domnievajú sa, že časti zastávky neslúžia tak, ako by mali. Pripomienky mali aj k podchodu popod trať.

„Súčasný stav podchodu pre cestujúcich v obci Predmier, resp. nedorobky, ktoré bránia plnohodnotnému využívaniu uvedeného mimoúrovňového križovania železničnej trate, úzko súvisia so stavebnou činnosťou prebiehajúcou v jeho tesnej blízkosti,“ uviedla Pavlíková.

„Predovšetkým ide o prekládku vodovodu, dobudovanie protihlukových stien a spevňovanie hrádze miestneho vodného toku. Všetky tieto činnosti bolo nutné zabezpečiť tak, aby pri samotnej realizácii stavebných prác nedošlo k poškodeniu už vybudovaných a definitívne zhotovených častí stavebného objektu, t. j. podchodu,“ uviedla Pavlíková.

Stavebný objekt

„Stále ide o stavebný objekt, na ktorom prebiehajú práce s odstraňovaním závad a nedorobkov. To znamená, že aj vnímanie jeho aktuálnych úžitkových vlastností je do značnej miery skreslené oproti stavu po jeho komplexnom ukončení,“ vysvetlila znížený komfort Pavlíková.

Na stavbe sa muselo navyše vysporiadať s prácami, ako zvýšená hladina spodnej vody, geologické anomálie, nepredvídané inžinierske siete. Z toho dôvodu bolo potrebné splniť niekoľko dodatočných úkonov.

ŽSR však sľubujú skoré ukončenie prác. „Termín na kompletné ukončenie uvedeného stavebného objektu je stanovený najneskôr do 15. 10. 2016. Veríme však, že práce by mohli byť ukončené už do 10. 12. 2015,“ dodala Pavlíková.

Text a foto: Peter Lengyel