Učili sa ako chrániť prírodu

n 3.12.2015 8:00 - Tvrdošín

Ochrana životného prostredia prostredníctvom aktivít podporujúcich separáciu a nakladanie s odpadmi je projekt, ktorý sa realizuje aj na Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. Ten tiež zvyšuje environmentálne povedomie žiakov cez exkurzie a besedy s odborníkmi.

Zavádzanie princípov do života

Podľa slov Petra Zaťka zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej, škola týmto spôsobom zavádza environmentálne princípy do života školy pre žiakov, keďže tí majú obrovské možnosti ovplyvňovať svoje okolie už v mladom veku.

„Cieľom nášho projektu je naučiť žiakov myslieť a viesť ich k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a jeho prostredím. Prijať svoj diel zodpovednosti za stav životného prostredia, v ktorom žijú a uvedomiť si, že k jeho záchrane a obnove môže prispieť každý,“ povedal P. Zaťko.

Chcú tiež zvýšiť povedomie o nutnosti triedenia odpadu a jeho recyklácii. „Keďže množstvo vyseparovaného odpadu v našom meste neustále klesá, je potrebné začať výchovou tých najmenších.

A tí sa už o prevýchovu rodičov postarajú. Predpokladáme, že takýmto spôsobom sa deti naučia lepšie spoznávať a milovať prírodu okolo nás. Preto sme do projektu zahrnuli aj našich najmenších
– škôlkarov,“ dodáva P. Zaťko.

Monitorovali aj čierne skládky

Škola v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Horná Orava realizovala program environmentálnej výchovy „Znečistená krajina“. Na príbehu o strýkovi Ignácovi sa deti učili chrániť prírodu a separovať odpad.

„Strýkovi Ignácovi pomohli vyčistiť jeho dedinku a ešte sa aj dobre zabavili. Plní zážitkov sa hneď pustili do separovania hračiek a začali ich ukladať do farebných boxov,“ povedal P. Zaťko.

Žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v rámci aktivít pracovali na troch rôznych témach: navrhli nové logo pre separáciu a recykláciu odpadu, monitorovali výskyt čiernych skládok v okolí mesta Trstená a z odpadu vytvárali umelecké diela, prípadne našli využitie pre už vyhodené veci.

V rámci aktivít enviroprojektu priblížil žiakom lesné spoločenstvá a význam jednotlivých zložiek ekosystému Michal Kozoň zo Správy Chránenej krajinnej oblasti.

Dozvedeli sa o vzájomných vzťahoch medzi organizmami a vytváraní potravinových reťazcov. Nakukli aj do krehkosti biologickej rovnováhy a potreby jej udržiavania a prešli sa po chránených územiach a lesoch Hornej Oravy.

Text a foto: Monika Domeniková