Poslanci rokovali na mimoriadnom zastupiteľstve

n 26.11.2015 7:58 - Bardejov

Vo štvrtok 19. novembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo na siedmom mimoriadnom zasadnutí. Diskutovali o mestskom rozpočte aj o územnom pláne.

Na programe bolo trinásť bodov, schvaľovaný bol návrh na šiestu zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácii, návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 pre spoločnosť Bardterm, návrh zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení (VZN) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ďalším bodom programu bol návrh na schválenie a financovanie projektu Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ na Nábrežnej ulici na udržanie jej kapacity. Poslanci schválili návrh zmien a doplnkov VZN o zóne s dopravným obmedzením v meste.

Búrlivá debata

Najzaujímavejší bol návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Bardejov, kde poslanci rozhodovali aj o tom, či na Hurbanovej ulici vyrastie polyfunkčná zástavba. Po búrlivej debate napokon návrh neprešiel. Za bolo sedem poslancov, proti takisto sedem a ôsmi sa hlasovania zdržali.

Ďalším bodom programu bol návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 – 2024. Záver patril spomienke na 15. výročie zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Text a foto: (jm)