Posledné rokovanie v tomto roku sa bude týkať aj našich peňaženiek

n 11.12.2015 8:12 - Myjava

Na poslednom tohtoročnom rokovaní poslancov MsZ Myjava, ktoré je zvolané na 14. decembra, by mali prerokovať niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa bezprostredne občanov mesta a aj ich peňaženiek.

Pôjde o návrh VZN o dani z nehnuteľností a VZN o poplatku za komunálny odpad na rok 2016. V oboch prípadoch je v návrhu zvýšenie, i keď v prípade poplatku za komunálny odpad je toto zvýšenie markantnejšie, keďže tento poplatok sa nemenil od r. 2008.

Poslanci by chceli nastoliť na žiadosť občanov aj otázku hromadného odvozu veľkoobjemového odpadu (tzv. zberových sobôt), ktoré boli dávnejšie zrušené.

Návrh rozpočtu

Dôležitý bude tiež návrh viacročného rozpočtu mesta Myjavy na roky 2016 – 2018, ako i program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, ktorý by mal obsahovať návrhy na zlepšenie úrovne bývania, sociálneho a životného prostredia v meste, ako i jeho priemyselného rozvoja.

Prideľovanie bytov

Tých občanov, ktorí chcú získať nové bývanie v Myjave, sa bude týkať hlavne  nový návrh VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste. Novinkou tohto VZN by malo byť hradenie finančnej zábezpeky v predpokladanej výške 3-mesačného nájomného.

Bude sa to týkať najmä novovybudovanej bytovky s 24 bytovými jednotkami na sídlisku Kamenné, ktoré budú začiatkom budúceho roku odovzdávať nájomníkom. Na poslednom zasadnutí prerokujú poslanci MsZ aj návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 a budú sa okrem iného zaoberať riešením problematiky mestskej spoločnosti
s. r. o., Samšport.

Text a foto: (fl)