Zasadla grantová komisia, rokovala aj o pripravovaných zámeroch

n 26.11.2015 8:19 - Púchov

V stredu 25. novembra sa uskutočnilo zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva v Púchove pre granty a dotačné projekty.

Obce a mestá sa prostredníctvom fondov snažia získavať časť finančného krytia na projekty v jednotlivých oblastiach.

Pripravované zámery

Je to jeden zo spôsobov ako dostať do mesta externé financie a realizovať také projekty, ktoré by boli samostatne z rozpočtu nerealizovateľné. Ivana Mikušcová informovala na zasadnutí o ukončených a prebiehajúcich projektoch a konštatovala, že všetky projekty z minulého programového obdobia boli zrealizované.

Komisia rokovala aj o pripravovaných zámeroch. Jana Vondrová informovala o podaní žiadosti na Environmentálny fond s víziou zníženia energetickej náročnosti základnej školy Komenského, zateplenia a výmeny okien budovy školy.

Podaná bola aj žiadosť v oblasti prevencie kriminality, na rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. Ide o rozšírenie kamerového systému o 12 kamier.

Dotácia na kúpu vozidla

V súčasnosti je vyhlásená výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja sociálnych služieb, kde je možnosť napríklad získať dotáciu na kúpu izotermického vozidla na rozvoz stravy.

Na komisii sa hovorilo aj o pripravovaných výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraného na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kde sú pripravené projektové dokumentácie na tri na školy v meste. K nim je potrebné ešte doplniť energetický audit.

Text a foto: (yel)