Pripravujú si stratégie na rozvoj obcí

n 6.12.2015 8:00 - Medzilaborce

Príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Laborec speje do finále.

Stratégia je základným dokumentom, kvalita ktorého rozhodne nielen o získaní štatútu MAS, ale zároveň predstavuje súhrn hlavných rozvojových priorít územia, na financovanie ktorých slúžia prostriedky európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Jeho štruktúra a rozsah musia zodpovedať oficiálnej metodike, pričom jednotlivé združenia napĺňajú obsah stratégie na základe vlastných potrieb. MAS Laborec pripravuje vlastnú stratégiu už dlhodobo viac ako rok, pričom na začiatku sme kládli dôraz na precíznu analýzu územia.

Prioritné rámce rozvoja

Nasledovalo viacero realizovaných prieskumov, do ktorých boli zapojený nielen členovia združenia, ale prakticky všetci, ktorí prejavili záujem sa vyjadrovať k tejto problematike. Všeobecný záujem nás potešil a na základe týchto informácii sme zadefinovali prioritné rámce rozvoja územia.

Vytvorili sa pracovné skupiny, výstupy ktorých sa stali pokladom pre rokovanie členov združenia. V súčasnosti sme v etape, v rámci ktorej dopracovávame strategickú časť dokumentu, ktorá obsahuje presný popis jednotlivých prioritných oblastí a konkrétnych opatrení, aktivít na ich dosiahnutie.

V rámci nich sa komplexne využíva existujúci regionálny potenciál tak, aby v integrovanej podobe priniesol očakávané pozitívne výsledky. Tieto sa prejavia v podobe vytvorenie nových príležitosti pre rozvoj vidieka, a to v jeho všestrannej podobe.

Znamená to, že naň budú v budúcnosti participovať všetci záujemcovia s radov jednotlivých obcí, podnikateľských subjektov a zástupcov tretieho sektora. Keďže ešte existuje časový priestor, využívam túto formu k tomu, aby som oslovil širokú verejnosť s výzvou na predloženie akýchkoľvek nápadov, o ktorých si myslíte, že by mohli byť zaujímavé a osožné pre náš región.

Využite k tomu našu doménu, respektíve telefonický, či osobný kontakt. Bližší popis obsahu stratégie zverejníme v nasledujúcom období.

Adrian Kaliňak, foto: TASR