Zariadenia pre škôlkarov i školákov v Kežmarku

n 4.12.2015 8:29 - Kežmarok

Pri dni študentstva sme sa zastavili a pozreli sme sa nato, koľko je v Kežmarku zariadení, kde sa môžu študenti vzdelávať a ktorá organizácia je čím špecifická.

Už od útleho detstva majú deti možnosť byť v kolektíve svojich rovesníkov, učiť sa farby, básničky, dopravné značky. Každé dieťa má iné vlohy a už v materskej škole sa mu dajú podchytiť a rozvíjať.

V Kežmarku majú túto možnosť v siedmych materských školách (MŠ). V predprimárnom vzdelávaní sa snažia materské školy dosiahnuť čím najlepšiu prípravu na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Kežmarské škôlky

MŠ Dúha na Cintorínskej ulici už s 45-ročnou tradíciou pripravuje hravé a tvorivé aktivity v režime dňa detí. Osemtriedna MŠ na Kuzmányho ulici sa okrem iného venuje aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so špeciálnymi potrebami podľa dopytu.

Na sídlisku Sever je situovaná MŠ Severná, tá je v Kežmarku 33 rokov. V blízkom okolí školy je lesopark Sever, kde sa chodia deti vzdelávať, pozorovať prírodné javy, život živočíchov, činnosti ľudí a les. Okrem štyroch tried disponuje MŠ Možiarska aj telocvičňou.

Tá je vybavená základným telovýchovným náradím a náčiním. Súkromná MŠ pri Dennom detskom sanatóriu je zariadením, v ktorom dochádza k integrácii detí so zdravotným postihnutím s deťmi bez zdravotného postihnutia.

MŠ sv. Kríža sa usiluje spojiť hry a denné aktivity detí s dôsledným dodržiavaním cieľov, úloh a zásad kresťanskej výchovy. U detí sa snažia pedagogickí pracovníci okrem vedomostnej formácie dosiahnuť aj duchovnú formáciu.

MŠ Sníček je súkromnou MŠ, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť pre deti, no okrem toho sú súčasťou škôlky aj nadštandardné spoplatnené služby. Z tých si môžu rodičia detí vybrať napríklad hodinovú starostlivosť, nočnú starostlivosť, či víkendovú starostlivosť o ich ratolesti.

Výber základnej školy

Žiaci majú v Kežmarku na výber štyri základné školy, jednu špeciálnu základnú školu a dve základné umelecké školy (ZUŠ). Základný kameň ZŠ Dr. D. Fischera bol položený pred 39 rokmi. Škola má v dispozícií 22 tried.

Snahou pedagógov spomínanej školy je obohacovať všestranný rozvoj, obohacovať deťom aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, uplatňovať a rozvíjať individuálny potenciál žiakov. ZŠ Nižná Brána má bezbariérový prístup a 24 tried.

Medzi silné zretele školy patrí športový areál. Pozostáva z dvoch multifunkčných ihrísk na volejbal, futbal, basketbal a speedbadbinton z futbalového trávnatého ihriska, atletickej tartanovej dráhy a tartanového doskočiska pre skok do diaľky.

ZŠ sv. Kríža sa snaží o vzdelanie spojené s kresťanskými hodnotami. Usilujú sa formovať nielen myseľ, ale aj srdce. Základná škola Grundschule je špecializovaná na cudzie jazyky. Je to škola s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni.

No je zameraná aj na vyučovanie ďalších cudzích jazykov akými sú anglický, francúzsky, ale aj ruský. Špeciálna základná škola v Kežmarku má desať tried. Vznikla v roku 1980 a pomáha vzdelávať deti s mentálnym postihnutím a žiakom poskytuje potrebnú pomoc so nepretržitou podporou pre rozvoj zručností a schopností.

Talentovaní žiaci majú príležitosť uplatniť svoje nadanie v umeleckej škole. Na výber majú tanečný, výtvarný, hudobný odbor a literárno-dramatický odbor. Jednou je ZUŠ Petržalská 21 a druhou je ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Je pokračovateľkou Deutsche Musik Schule, ktorá má históriu od roku 1931.

Príprava na strednú školu

Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na stredných školách. V Kežmarku majú na výber študenti šesť stredných škôl. Gymnázium P. O. Hviezdoslava štvorročné štúdium a kvintu tvoria triedy bez zamerania, žiaci sa profilujú individuálne prostredníctvom širokej škály voliteľných predmetov, predovšetkým v maturitnom ročníku. Sexta až oktáva osemročného štúdia sú triedami so zameraním na cudzie jazyky.

Škola získala pomenovanie na pamiatku štúdií básnika na kežmarskom lýceu na konci 19. storočia. Hotelová akadémia Otta Brucknera poskytuje študentom odborné činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie a ďalších služieb v cestovnom ruchu a v spoločnom stravovaní.

Možnosti štúdia

Predchodcom Strednej odbornej školy na Ul. Kušnierska brána bola Roľnícka škola v Kežmarku, ktorá vznikla 1. septembra 1949. Pedagogickí pracovníci vzdelávajú študentov v 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou, medzi ktoré patrí mechanik počítačových sietí, agropodnikanie, poľnohospodársky manažment, ekonomika pôdohospodárstva, mechanizácia pôdohospodárstva, veterinárne zdravotníctvo s hygiena.

No sú aj 4-ročné študijné odbory ukončené záverečnou skúškou – cukrár/kuchár, cukrár/pekár, mäsiar/kuchár. Trojročné študijné odbory ukončené záverečnou skúškou, medzi ktoré radíme autoopravár/mechanik, elektrikár, pekár, cukrár, podlahár.

Existujú na spomínanej škole aj 2-ročné učebné odbory: potravinárska výroba, praktická žena, spracovanie dreva, stavebná výroba, technické služby v autoservise. Zároveň existuje aj možnosť 2-ročného nadstavbového štúdia v odbore výroba potravín, dopravná prevádzka a podnikanie v remeslách a službách.

Stredná odborná škola Garbiarska poskytuje 4-ročné študijné maturitné odbory ekonomického, estetického i stavebného zamerania. Pri 2-ročných učebných odboroch sa študenti špecifikujú na výrobu konfekcie a stavebnú výrobu.

V 3-ročných učebných odboroch sa študentom naskytuje priestor v gastronómii, stolárstve, murárstve, stavebníctve, vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch. Existuje aj možnosť študovať 2-ročné denné nadstavbové študijné odbory.

Pre umelcov

Študenti, ktorí majú umelecké cítenie, majú priestor na Strednej umeleckej škole. Tá poskytuje 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou z umeleckých oblastí ako sú propagačné výtvarníctvo, reštaurátorstvo, fotografický dizajn, grafik tlačových médií, scénická kostýmová tvorba.

No existuje na spomínanej škole aj možnosť ukončiť štúdium už po troch rokoch, a to záverečnou skúškou v odbore umelecký rezbár, stolár a krajčír. Odbor umelecko-remeselné práce je možnosť študovať ako 2-ročné denné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Súkromná SOŠ v Kežmarku je zameraná na poskytovanie vzdelania v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Pracujú najmä so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity.

Text a foto: Andrea Bašistová