Pracujete na dohodu? Viete, na čo si dávať pozor?

n 30.11.2015 13:55 - Poltár

Podnikatelia a zamestnávatelia často potrebujú výpomoc len pre nejakú konkrétnu úlohu, na kratšie obdobie, či na pár hodín týždenne. Právna úprava preto umožňuje v takýchto prípadoch zamestnávať ľudí aj bez pracovnej zmluvy, a to na tzv. dohody mimo pracovného pomeru. Každá z týchto dohôd je odlišná a prináša pre zamestnávateľa i zamestnanca rôzne výhody, ale aj nevýhody.

Práca na dohodu je prácou mimo hlavného pracovného pomeru. To znamená že okrem plného, či vedľajšieho pracovného pomeru môže zamestnanec pre toho istého alebo aj iného zamestnávateľa vykonávať súbežne prácu na dohodu.

V Zákonníku práce sú definované tri typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť len so študentom strednej alebo vysokej školy, ktorý ešte nedovŕšil 26 rokov. Na rozdiel od tohto typu dohody je ďalšie dve dohody je možné uzatvoriť v podstate s kýmkoľvek v produktívnom veku.

Len po dobu 12-tich mesiacov

Pre všetky dohody platí, že nesmú slúžiť ako náhrada pracovnej zmluvy. A to hlavne pri tých zamestnancoch, ktorých chce zamestnávateľ využívať v plnom rozsahu a dlhodobo. Dohody slúžia skôr ako výnimočný nástroj, ktorý je možné využiť len v prípadoch potreby jednorázovej alebo príležitostnej práce.

Nedodržanie tohto princípu je považované za porušenie súvisiacej legislatívy, za ktoré môže byť zamestnávateľ sankcionovaný inšpektorátom práce finančnou pokutou až do 200-tisíc eur. Spoločným znakom všetkých dohôd je skutočnosť, že zamestnávateľ nesmie so zamestnancom uzatvoriť dohodu na obdobie dlhšie ako dvanásť mesiacov.

Odmeňovanie u všetkých typov dohôd má taktiež svoje predpisy. Vzťahuje sa naň hranica minimálnej mzdy, čo pre rok 2015 predstavuje minimálne 2 184 eur na hodinu. V prípade, že kvalita zamestnancom vykonanej práce nezodpovedá dohodnutým podmienkam, môže zamestnávateľ odmenu primerane znížiť.

Dôležité je upozorniť aj na fakt, že pri dohodách zamestnávateľ odvádza len odvody do Sociálnej poisťovne, ale neodvádza zdravotné odvody a odvody na dôchodkové, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Po skončení tohto typu pracovného pomeru teda zamestnanec nemá nárok na dávku v nezamestnanosti a roky odpracované na dohodu sa nezapočítajú do odpracovných rokov pre potreby dôchodku.

Z uvedeného vyplýva že zamestnávateľ by si vždy mal uvedomiť, či bude zamestnanca potrebovať len nárazovo a na kratšiu dobu, alebo skôr zriedkavejšie na dobu dlhšiu. A zamestnanec by pred uzatvorením dohody mal byť dôsledne informovaný o svojich možnostiach, no najmä o povinnostiach zamestnávateľa.

Text a foto: Jana Turčanová