Zo života Základnej umeleckej školy v Poltári

n 19.11.2015 13:17 - Poltár

Základná umelecká škola v Poltári je jedinou školou tohto typu v poltárskom okrese. Jej hlavným poslaním je poskytovanie umeleckej výchovy a vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Ale svoje miesto si tu môžu nájsť aj dospelí.

Zaujímavosťou poltárskej "zušky" je, že poskytuje aj štúdium pre deti v predškolskom veku či stredoškolákov. Komplexne pripravuje na štúdium odborov umeleckého zamerania na stredných školách a v konzervatóriách, ako aj na ďalšie umelecké vzdelávanie na vysokých školách.

Škola vytvára optimálne podmienky pre umelecké vzdelávanie v každom smere. Dôkazom toho je najmä stúpajúca úroveň umeleckého vzdelania a dobré výsledky v súťažiach, na festivaloch či rôznych prehliadkach nielen v rámci regiónu, kraja či Slovenska, ale aj v zahraničí.

Odbory

Škola ponúka štúdium v niekoľkých odboroch. Najviac žiakov stále navštevuje hudobný odbor. Je tomu tak určite aj zásluhou širokej ponuky výučby hry na hudobné nástroje. V hudobnom odbore sa študuje hra na klavíri, keyboarde, husliach, kontrabase, gitare, flaute, klarinete, saxofóne, trubke, akordeóne a bicích nástrojoch.

Taktiež je k dispozícii aj vyučovanie spevu. Okrem toho je možné na škole študovať aj cirkevnú hudbu a hru na organe. Obohatením vzdelávacieho procesu je účinkovanie žiakov v komorných zoskupeniach. Okrem rôznych malých zostáv účinkuje na škole Ľudový súbor Lúčina a dve tanečné kapely.

Účasť na celoslovenských súťažiach

Škola vytvára podmienky na umeleckú prezentáciu pre všetky deti a to prostredníctvom koncertov a kultúrnych predstavení. Talentovaní žiaci majú možnosť prezentovať sa aj na regionálnych či celoslovenských súťažiach. Hudobný odbor sa vyučuje v priestoroch budovy Základnej umeleckej školy na Železničnej ulici v Poltári a tiež aj v alokovaných triedach v Kalinove, Málinci, Cinobani, Ožďanoch a Kokave nad Rimavicou.

Štúdium vo výtvarnom odbore je orientovaná na výtvarné umenie. Žiaci sa oboznamujú s tradičnými, ale aj alternatívnymi technikami umenia, ako sú kresba, maľba, fotografia, grafický design, či animácia. Žiaci majú možnosť zúčastňovať sa rôznych výstav a súťaží. Do ďalšieho, tanečného odboru, je možné prihlásiť sa už od piatich rokov, horná hranica veku je neobmedzená.

V prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú najmä na hravé činnosti. Potom nasleduje dvojročná príprava, po ktorej sa pridávajú ďalšie predmety, ako sú klasický či ľudový tanec. Najpopulárnejšie sú ale moderné tance. Najúspešnejšie tanečné choreografie boli odprezentované nielen na domácom javisku, ale aj v okolitých dedinách a mestách okresov Poltár a Lučenec.

Literárno-dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť, prednes a pohybová výchova. Vo vyšších ročníkoch žiaci dostávajú základy dramatickej tvorby, zaoberajú sa dejinami divadla a zapájajú sa do súborovej hry.

Text a foto: Jana Turčanová