Pre zamestnaných vo Veľkom Krtíši sa bude vzťahovať odvodová úľava

n 9.12.2015 8:38 - Veľký Krtíš

Aj na zamestnancov s trvalým pobytom vo Veľkom Krtíši by sa mala od polovice decembra v tomto roku vzťahovať odvodová úľava.

V praxi to znamená, že sa počas odvodovej úľavy zo mzdy zamestnanca neplatí nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne, dôchodkové poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. Novela však ešte čaká na podpis prezidenta a účinnosť nadobudne 15. decembra tohto roka.

Nová odvodová úľava by sa mala vzťahovať na 12 okresov situovaných v tzv. hladových dolinách. Podľa predbežných údajov, ktoré poskytla Sociálna poisťovňa, by malo ísť o okres Veľký Krtíša a jeho susedné okresy.

Odvodová úľava pre zamestnávateľa znamená výrazné zníženie povinnosti platiť odvody za zamestnanca po dobu 12 mesiacov. Z pôvodnej výšky odvodov 32,5% hrubej mzdy platí zamestnávateľ odvody iba vo výške 1,02%.

Úľavy pre hladové doliny

Aby mohol zamestnávateľ využiť ponúkané výhody plynúce z odvodovej úľavy, musí podľa slov riaditeľky výberu poistného Sociálnej poisťovne Andrey Zahoranovej dbať na rôzne podmienky. „Malo by ísť o vznik pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru so zamestnancom, ktorý má trvalý pobyt v tzv. hladovej doline, ďalšou z podmienok je, aby bol zamestnanec nepretržite evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej na 6 mesiacov.“

Dôležité je, aby aj samotný zamestnávateľ nemal nedoplatky na sociálnom i zdravotnom poistení. Ďalšou podmienkou je príjem, ktorý nebude vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy. Hraničná suma pre právne vzťahy vytvorené v roku 2015 je 552,08 eur a pre rok 2016 je to 574,86 eur.

Nárok na odvodovú úľavu zaniká po uplynutí 12 mesiacov trvania pracovnej zmluvy. Od 13. mesiaca hradia zamestnanec aj zamestnávateľ odvody v plnej výške.

 

Text: Martina Púpavová, ilustračné foto: TASR