Poslanci odsúhlasili prenájom športovej haly

n 18.11.2015 15:09 - Poltár

Ešte v októbri tohto roku bola doručená na Mestský úrad Poltár a následne prejednaná mestskou radou žiadosť zo Základnej školy na ulici Školskej na prenájom priestorov Mestskej športovej haly na ulici Sklárskej. S odporúčaním mestskej rady bola potom zaradená do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10. novembra. Poslancom žiadosť predložil prednosta Mestského úradu Poltár Pavel Olšiak.

Poslanec a predseda komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta Ján Skypala úvodom prejednania žiadosti navrhol, aby bola vypracovaná a poslancom predložená informatívna správa o stave haly.

Táto by mala obsahovať aktuálny technický stav, náklady spojené s prevádzkovaním, harmonogram vyťaženosti a tiež výška všetkých príjmov z prenájmu haly. Komisia tiež navrhla, aby bol určený správca haly, ktorý by sa o ňu staral a bol za jej prevádzkovanie zodpovedný.

Poslankyňa Margita Brisudová navrhla, aby bol vypracovaný tiež cenník za prenájom haly, v ktorom by boli zakalkulované náklady spojené s jej prevádzkovaním. Tieto finančné prostriedky by sa potom odvádzali mestu, ktorému by sa refundovali vzniknuté režijné náklady, spotreba energie – teplo, osvetlenie, voda.

Súhlas s prenájmom

Peter Sitor, ako predseda komisie pre šport pripomenul, že jeho športový klub využíva len jeden priestor haly a že svojimi športovými výkonmi reprezentuje mesto. Preto rovnako ako je to aj v iných mestách, by nemal tento športový klub platiť nájomné.

Hlavná kontrolórka mesta Iveta Lakotová informovala poslancov, že od začiatku roka k 30. 9. 2015 boli príjmy za športovú halu vo výške 440 eur, konkrétne z prenájmu stolného tenisu. Poslanec Pavel Jánošík odporúčil dať do prenájmu halu s tým, že za jej prenájom je potrebné vypracovať cenník.

Poslanci nakoniec jednohlasne ju odsúhlasili dať do prenájmu. Po vypracovaní a schválení správy o jej využívaní a po doplnení cenníka o výške prenájmu sa určí zodpovedný pracovník za jej prevádzkovanie. Materiál bude predložený na schválenie poslancom na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva a potom bude verejne zverejnená informácia o podmienkach jej prenájmu.

Rekonštrukcia strechy kostola

V programe mestského zasadnutia bola v bode rôzne predložená tiež žiadosť evanjelickej cirkvi na poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu krovu a strechy evanjelického kostola vo výške 16-tisíc eur.

Pretože je kostol súčasťou pamiatkového fondu a plánovaný rozpočet je na jeho obnovu podstatne vyšší, mesto by sa podieľalo len na spolufinancovaní projektu, ktorý v týchto dňoch predložila evanjelická cirkev prostredníctvom Pamiatkového úradu Lučenec na Ministestvo kultúry SR.

Poslanci jednohlasne odsúhlasili výšku finančného príspevku vo výške 10-tisíc eur, ktorý bude zahrnutý do budúcoročného rozpočtu mesta.

Text a foto: Eva Stieranková