Mesto Šaľa má schválený rozpočet na rok 2016

n 30.11.2015 13:45 - Šaľa

Koncom novembra sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Šaľa. Na tomto zastupiteľstve bol predložený a schválený rozpočet mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2016.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 669 819 eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6 001 919 eur. Prebytok bežného a prebytok finančných operácií (vo výške 5 332 100 eur) bude použitý na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu. Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

Priority

Prioritou kapitálového rozpočtu v roku 2016 je v prvom rade ukončenie rozpracovaných investičných projektov: Domov dôchodcov Šaľa, modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa, multifunkčné ihrisko na ZŠ J. C. Hronského, klientske centrum Šaľa. MsZ odsúhlasilo realizáciu výstavby nájomných bytov financovaných zo ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania) a z dotácie MVDRR SR.

Cieľom tejto investičnej akcie je riešenie bytovej otázky hlavne mladých rodín. Realizácia výstavby 150 nájomných bytov je predpokladaná v rokoch 2016 – 2018. Prioritou najbližšieho obdobia zostáva doriešenie otázky nového mestského cintorína, nakoľko v roku 2018 bude nutné spustiť jeho prevádzku.

Momentálne prebiehajú rokovania so zástupcami rímskokatolíckej cirkvi ohľadom zámeny pozemkov medzi mestom Šaľa a rímskokatolíckou cirkvou za účelom získania pozemku pre nový mestský cintorín. V tomto prípade nebude potrebný výkup pozemkov pod mestský cintorín v  sume cca 200 000 eur. V období rokov 2016 – 2018 sa chce mesto v čo najväčšej miere zapojiť do čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Keďže výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov z EÚ a SR budú uverejňované postupne v priebehu rokov 2016 – 2018, v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie investičných projektov vo výške 50 000 eur a  na 5 % spoluúčasť mesta na projektoch v celkovej výške 100 000 eur.

V takomto prípade sa mesto môže operatívne uchádzať o prostriedky z EÚ na projekty, ktorých realizácia bude pre mesto výhodná, bez potreby upravovať rozpočet a hľadať zdroje krytia už v rámci schváleného rozpočtu.

Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ

Jedným z významných projektov, na ktorý chce mesto využiť prostriedky z fondov EÚ, je projekt – Rekonštrukcia Domu kultúry v Šali a Spoločenského domu vo Veči. Výhodou je, že na tento projekt už bola v roku 2015 spracovaná projektová dokumentácia.

Ide o jednu z najrozsiahlejších investičných akcií, ktorá by bola zrealizovaná z prostriedkov EÚ. Odhadované náklady projektu predstavujú čiastku 4 000 000 eur, z toho spoluúčasť mesta vo výške 5 % predstavuje čiastku 200 000 eur (v prípade realizácie projektu by sa čiastka čerpala postupne počas doby realizácie cca 2 až 3 roky).

V záujme mesta je aj riešenie rekonštrukcie fasády budovy ZŠ s VJM P. Pázmánya a fasády budovy ZUŠ na Hlavnej ulici. Ide o  budovy s dlhou históriou, preto ich rekonštrukcia je z hľadiska obnovy kultúrnych pamiatok v meste nevyhnutná.

Oblasť cestovného ruchu

Ďalším projektom, na ktorý sa bude mesto snažiť získať prostriedky z fondov EÚ, bude projekt budovania cyklotrasy. Nakoľko ide o náročnejší projekt, ktorý sa bude realizovať počas minimálne dvoch rokov, vyčíslenie nákladov bude zrejmé až po vypracovaní podrobných podkladov pred realizáciou stavby.

Výstavba cyklotrasy by v našom regióne prispela k obohateniu turistického ruchu. V rámci výziev na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa bude mesto snažiť zapojiť aj do projektu na rekonštrukciu obvodového plášťa budovy mestského úradu. Odhadované náklady na realizáciu projektu sú vo výške 500 000 eur.

Róbert Andráši, foto: autor