Nové služby pre ohrozené ženy

n 26.11.2015 8:00 - Krupina

Centrum sociálnych služieb vzniklo v Krupine v januári 2011 a je poskytovateľom sociálnych služieb. Sem patrí aj základné sociálne poradenstvo, opatrovateľské služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

Podľa riaditeľky Anny Surovcovej je ich úlohou v oblasti núdzového bývania riešiť problémy žien a taktiež ich detí, ktoré sú ohrozené násilím. Tejto problematike sa začali venovať už v roku 2011 a v roku 2012 tu zriadili službu núdzového bývania.

Bola to reakcia na potrebu efektívnejšej pomoci tejto cieľovej skupine. V roku 2014 rozšírili kapacitu na pätnásť osôb, pretože vnímajú stále väčšiu potrebu v rámci tejto sociálnej služby.

Špecializované sociálne poradenstvo

Okrem ubytovanie poskytujú ženám ohrozeným násilím a ich deťom permanentnú pomoc a poradenstvo v rôznych oblastiach. V týchto zámeroch chcú pokračovať ďalej, a tak začali realizovať projekt Mosty.

Partnerom projektu Mosty je aj Úrad vlády Slovenskej republiky a Centrum Slniečko v Nitre a mesto Krupina. Spolufinancovaný je z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Aby urobili významný krok ďalej, zorganizovali pred pár dňami odborný seminár. Rozposlali až sto dvadsať pozvánok pre tých, ktorí by mali čo povedať k realizácii projektu, a tiež si rozšírili vedomosti o skúsenosti z tejto oblasti.

Zámerom projektu je predovšetkým dosiahnu špecializovaného sociálneho poradenstva a s tým súvisiaca akreditácia uvedenej služby.

Bezplatná právna pomoc

Ukázalo sa, že je nevyhnutná pravidelná pomoc psychológa zameraná na riešenie konkrétnych problémov klientiek a ich detí vyplývajúcich predovšetkým z ich predošlých skúseností s násilím.

Potrebné je vytvoriť podmienky pre bezplatnú pomoc pri riešení právnych otázok klientov. Nesmie sa zanedbávať ani posilnenie spolupráce s inštitúciami verejného sektora, najme príslušnými mestskými alebo obecnými úradmi a úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, predovšetkým vo vyhľadávacej činnosti žien, ktoré sú ohrozené násilím a k vyššie uvedenej pomoci sa doteraz nedostali.

CSS v Krupine chce poskytnúť klientkám ubytovaným v krupinských priestoroch zariadenia núdzového bývania bezpečnejšie prostredie, a tiež chcú opraviť vonkajšiu fasádu budovy slúžiacu na tento účel.

Text a foto: (an)