Škola plná inovácií a modernej výučby

n 24.11.2015 8:00 - Krupina

Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine sa darí. Určite je to tým, že vedenie školy vie čo chce. Neraz si pred seba kladú neľahké ciele. Projekt „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, začali realizovať v apríli 2014 a trval do 30. septembra tohto roku.

„Meniace sa potreby trhu práce nútia pedagogických zamestnancov, vyučovací proces neustále modernizovať a skvalitňovať,“ tvrdí Andrea Hroncová manažér publicity projektu.

Podľa nej bolo cieľom projektu uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠOaS v Krupine s využitím inovovaných foriem a metód výučby. Taktiež chcú skvalitniť aj učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania prostredníctvom inovácie metód výučby a tvorbou učebných pomôcok.

Tým sa pre žiakov školy ako aj pedagogických pracovníkov, vytvorí základ pre uskutočňovanie obsahovej prestavby vzdelávania na spomenutej škole.

Moderné učebné materiály

Ďalej bol podporený odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov a ich účasť na ďalšom vzdelávaní. Získali kvalifikáciu a dostatočné kompetencie, ktoré využijú pri vyučovaní pomocou moderných učebných pomôcok.

Počas realizácie projektu pedagogickí zamestnanci vytvorili moderné, inovatívne a komplexné učebné materiály, a to: učebné texty, pracovné zošity, cvičenia, úlohy a „podnikateľský plán“, čo je vlastne návod ako si rozbehnúť vlastnú firmu v podmienkach okresu Krupina.

Ďalej vytvorili videosekvencie získané z reálnych výrobných procesov firiem strojárskych a potravinárskych v rámci celého Slovenska.

Videosekvencie z diagnostikovania automobilov

Učitelia odborných predmetov vytvorili interaktívne testy pre učebné odbory automechanik, strojár a cukrár, ktoré žiaci využívajú na vyučovaní odborných predmetov a odbornom výcviku.

Všetky tieto učebné materiály slúžia na podporu a rozvoj aktívneho učenia sa žiakov a rozvíjajú ich logické myslenie. Treba veriť, že vedenie SOŠOaS bude pokračovať  nastúpenej ceste a umožní tak absolventom lepšie uplatnenie na trhu práce.

Text a foto: (an)