Už 15 rokov v UNESCO

n 23.11.2015 8:17 - Bardejov

Tento rok si mesto Bardejov pripomína už 15. výročie zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zároveň si pripomína 774. výročie prvej písomnej zmienky o meste.

Bardejovské historické centrum je charakteristické rozsiahlym námestím, šachovnicovo rozvinutou sieťou ulíc s jasne vytýčenou urbanistickou schémou. Centrum starého mesta je obklopené dômyselným systémom hradieb.

Prosperita mesta a jeho privilegované postavenie pri známej obchodnej ceste sa v 15. a 16. storočí odrazila v urbanistickom i architektonickom výraze mesta. Autentický stredoveký ráz mesta bol podmienený stagnáciou tohto územia v sedemnástom, a v ďalších storočiach, keď práve útlm hospodárskej aktivity determinoval neporušenosť historickej štruktúry mesta.

Pamiatková rezervácia Bardejova je vymedzená hranicou opevnenia. Mesto patrí medzi prvé mestá na Slovensku v hodnotení historických sídel z hľadiska ich zachovania.

Zveľaďovanie a záchrana

Prednosta mestského úradu Juraj Popjak pri príležitosti osláv 15. výročia na poslednom mestskom zastupiteľstve prezradil: „Mesto v súčasnom období pokračuje v realizácii prác na obnove tohto jedinečného koloritu za spolupráce odborníkov z jednotlivých oblastí a za aktívnej podpory štátnych orgánov. Našou povinnosťou je robiť všetko pre zveľaďovanie a záchranu. Naša snaha o zachovanie tohto dedičstva záchrany historických objektov bola aj patrične ocenená, o čom svedčí aj európska cena Zlatá medaila, ktorú mesto dostalo v roku 1986. Týmto sa Bardejov zapísal k mestám, ktoré patria k európskym klenotom. Ďalším, ešte významnejším ocenením, je zápis mesta Bardejov do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.“

Postupne obnovou prešlo centrum mesta i okolité ulice, naposledy to bol Park Emila Korbu za bazilikou. Podľa J. Popjaka je výročie časom, kedy si treba zhodnotiť úsilie mesta i Bardejovčanov v starostlivosti o pamiatky. V ďalšom vydaní Našich Noviniek sa k výročiu v UNESCO vrátime a uvedieme, čím všetkým mesto za 15 rokov prešlo.

Text a foto: (jm)