Púchovčania sa môžu tešiť na príspevok na zatepľovanie rodinných domov

n 24.11.2015 9:02 - Púchov

Majiteľov starších rodinných domov v Púchove potešila správa o balíku dotácií na zatepľovanie, na ktoré má byť v roku 2016 vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Aké podmienky budete musieť splniť, pokiaľ sa o ne chcete uchádzať?

„Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

Opatrenie vlády bude mať účinnosť od 1. januára 2016. O dotáciu sa podľa ministerstva budú môcť uchádzať majitelia domov, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.

Žiadosť o príspevok

Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo. O príspevok môžete žiadať nielen po realizácii samotného zateplenia, ale ešte pred ním.

Tu však proces posudzovania bude prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku sa predĺži o čas realizácie zateplenia, ktorý môže trvať najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku môže byť maximálne 15 mesiacov.

Ak pôjde o žiadosť, ktorú záujemca predloží po ukončení zateplenia rodinného domu, príspevok mu bude poskytnutý do 90 dní. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu 6 500 eur.

Potrebná fotodokumentácia

Podľa informácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, príspevok sa týka domov, ktoré boli dané do používania aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia, sú určené a využívané výlučne na bývanie, majú maximálnu podlahovú plochu 150 m2 pri jednopodlažných alebo 250 m2 pri viacpodlažných rodinných domoch, a na ktoré ešte nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Príspevok sa vzťahuje na stavebné zásahy do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Do oprávnených nákladov môže žiadateľ započítať aj náklady na vyregulovanie vykurovacieho systému či na súvisiace stavebné úpravy, ktoré pozostávajú najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón.

Na získanie príspevku bude potrebné doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať.

Vládne dotácie vyžadujú použitie certifikovaných materiálov, preto by mal byť dôležitým kritériom pri výbere zatepľovacieho systému aj výber spoľahlivého a etablovaného výrobcu, ktorý má dobré referencie, potrebné licencie a dodávateľov. Pripravte sa aj na to, že ministerstvo bude požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Text a foto: (ssa)