Vybrané univerzity už budú vychovávať digitálne zručných učiteľov

n 25.11.2015 8:00 - Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela (FPV UMB) v  Banskej Bystrici dala dnes do užívania špeciálnu učebňu vybavenú dotykovými technológiami. Učebňa bude slúžiť študentom, vrátane budúcich učiteľov, aby sa naučili využívať dotykové technológie v praxi.

„Príprava budúcich učiteľov sa musí priblížiť požiadavkám modernej výučby, v  ktorej používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu a  technológií nebude ničím výnimočným. Priestory novej učebne nám umožnia, aby sa odteraz takáto príprava realizovala už aj na našej univerzite,“ povedal v  úvodnom príhovore rektor UMB  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský PhD.

Zvyšovať zručnosti budúcich učiteľov už počas ich vysokoškolského štúdia tak, aby prichádzali do praxe schopní využívať pri výučbe moderné technológie je cieľom projektu ŠKOLA NA DOTYK UNIVERZITA.

Spolupráca s piatimi univerzitami

S  podporou spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak projekt  v  spolupráci s  piatimi slovenskými univerzitami – Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, Univerzity

Konštantína Filozofa v  Nitre a  Prešovskej univerzity v  Prešove realizuje nezisková organizácia EDULAB.

„Prenikanie technológií do všetkých sfér života kladie stále vyššie požiadavky aj na technologické  kompetencie učiteľov. Preto budú musieť byť schopní  naučiť sa zvládať výučbu s  ich pomocou už pred príchodom do praxe,“ vysvetľuje dôvody realizácie projektu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

V rámci projektu získala FPV UMB v  Banskej Bystrici potrebné technické vybavenie v  podobe 30 tabletov, dotykového displeja, dobíjaciu stanicu tabletov a  bezdrôtový router.

Nasadenie technológii pomáha

Ako ukazujú doterajšie skúsenosti EDULAB-u v  rámci spolupráce so základnými a  strednými školami, intenzívnejšie nasadenie technológií vo výučbe pomáha u  žiakov a  študentov rozvíjať nové kompetencie, ako sú kritické myslenie, flexibilné rozhodovanie, budovanie tímovej spolupatričnosti,  efektívna komunikácia a podobne.

Preto je nevyhnutné, aby učitelia prichádzajúci do praxe mali dostatočne osvojené zručnosti potrebné na  výučbu pomocou moderných technológií a  vedeli naplno využívať ich potenciál. Aj samotní budúci učitelia, študenti univerzít zapojení do projektu Škola na dotyk

Univerzita, sú presvedčení, že využívanie tabletov vo výučbe prispieva k  jej väčšej atraktivite, ale aj k väčšej motivácii žiakov a  študentov.

V  prieskume EDULAB-u 76 % z  nich uviedlo, že využitie digitálnych technológií je najprínosnejšie práve v  motivačnej fáze výučby. Drvivá väčšina z  nich tiež nepochybuje o  nutnosti učiteľov zvládať technológie. Až 95 % vyjadrilo v  prieskume presvedčenie, že učitelia by mali byť digitálne zruční pre potreby svojej učiteľskej praxe.

Bližšie informácie o  projekte Škola na dotyk Univerzita sú dostupné aj na www.skolanadotyk.sk