Hluk prekročil povolené limity

n 19.11.2015 8:00 - Bratislava III

Hluk v Rači v časti Východné začal po podnete mestskej časti riešiť hlavný hygienik ministerstva dopravy.

Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa začal zaoberať podnetom Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý sa týka prekračovania prípustných hodnôt hluku v lokalite Východné, Dopravná a Na Pasekách.

Konkrétne sa to týka prevádzky dvoch subjektov: Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia – opravovňa nákladných vozňov Bratislava Východ ako aj Železníc SR, Bratislava – Zriaďovacia stanica Bratislava – Východ.

Sťažnosti obyvateľov

Útvar hygienika v reakcii na podnet mestskej časti z 29. októbra 2015, ktorý je podložený sťažnosťami obyvateľov z dotknutých lokalít ako aj dokumentom „Štúdia – objektivizácia a hodnotenie expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom“ z augusta 2015, vyzval obe organizácie k zaujatiu stanoviska. Keďže z výsledkov merania vyplýva, že v uvedených lokalitách sú vysoko prekročené povolené limity hluku a už v roku 2008 registrovali podnety s rovnakým obsahom, požiadal Útvar hlavného hygienika spoločnosť ŽSR o odpovede na tieto otázky:

1. Aké konkrétne opatrenia boli zrealizované zo strany Železníc SR, Bratislava na základe rozhodnutia uloženého Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava v roku 2010?

2. Aké ďalšie konkrétne opatrenia na zníženie hluku boli zo strany Železníc SR Bratislava zrealizované aj následne v ďalšom období s ohľadom na pretrvávajúce nevyhovujúce hlukové pomery?

3. aké ďalšie bezodkladné opatrenia v tejto veci budú uskutočnené zo strany Železníc SR Bratislava?

V podobnom duchu požaduje odpovede o krokoch vedúcich k náprave stavu aj Železničnú spoločnosť Cargo – Slovakia. Odpovede od oboch subjektov žiada útvar vedúceho hygienika, zastúpený Ivetou Doubravovou (oblastný hygienik Bratislava) v termíne do 10 dní od doručenia.

Eva Miklánková, foto: Tomáš Šereda